מנהל הסגל

חברי סגל בפקולטה לרפואה משתייכים לאחת משתי קבוצות:
1. חברי סגל – פרה קלינאים – המועסקים ע״י הטכניון. מינויים, דרגותיהם ומעמדם של חברי הסגל המועסקים ע״י הטכניון זהים בכל לאלה של חברי הסגל בפקולטות האחרות.
2. חברי סגל – רופאים, חוקרים ומורים, המועסקים בבתי חולים ציבוריים ובמרפאות ציבוריות בקהילה – בהיקף משרה של 90% לפחות, אשר קיבלו מינוי אקדמי בטכניון ומכונים ‘סגל בתי החולים’.

מנהל הסגל אחראי על טיפול במינויים חדשים, בהארכות מינויים ובקידומים בדרגה של פרה קלינאים ושל קלינאים בבתי החולים ובקהילה.

 

מידע למועמד
פניה למנהל הסגל
 קריטריונים למינויים עבור סגל בתי חולים והקהילה
קריטריונים למינויים במסלול הרגיל
קריטריונים למינויים במסלול מנהלי בתי חולים
קריטריונים למינויים במסלול סגל עמיתי הוראה
הנחיות להגשת קו”ח ולשימוש במחולל לקלינאים
הנחיות להגשת קו”ח ולשימוש במחולל לפרה קלינאים
מדריך לשימוש במערכת נמל”ה
הנחיות לשימוש בתואר אקדמי
 תקנות אקדמיות תשפ”ב 2022-2021
מצגת בנושא מינויים וקידומים
מדריך לחברי סגל

 

מסמכים נדרשים לשימוש המועמד
מסלול רגיל
מסלול קליני
מסלול הוראה
מסלול סגל עמיתי הוראה