תקנות חינוך רפואי

הקדמהתקנה מספר 1: משימה, תכנון, ארגון ויושרהתקנה מספר 2: מנהיגות ומִנהלתקנה מספר 3: סביבה אקדמית ולימודיתתקנה מספר 4: התאמת חברי הסגל – השכלה, הכשרה, נסיון, והתפתחות מקצועיתתקנה מספר 5: משאבים ותשתית לחינוך רפואיתקנה מספר 6: יכולות, מטרות למידה, ותכנית הלימודים (קוריקולום)תקנה מספר 7: תכנית הלימודיםתקנה מספר 8: ניהול תכנית הלימודים הערכתה ושיפורהתקנה מספר 9: הוראה, פיקוח, הערכה, מקצוענות הבוגרים ובטיחות מטופליהםתקנה מספר 10: מיון וקבלת תלמידים לבית הספר לרפואהתקנה מספר 11: תמיכה אקדמית, ייעוץ תעסוקתי, גיליון הציונים, סיוע כלכלי, וקבלת ייעוץ אישי

תקנות לניהול החינוך הרפואי בבית ספר לרפואה בישראל 

הפקולטה לרפואה על־שם רות וברוך רפפורט בטכניון

תכניות הלימודים בבתי הספר לרפואה בישראל מכשירות את בוגריהם לעמוד בדרישות לקבלת רישיון לעסוק ברפואה בישראל, להתקבל לתכנית התמחות ברפואה ולהשלים אותה, לספק טיפול רפואי הולם לפרט ולקהילה, ולזכות ברקע ההשכלתי הנדרש ללמידה מתמשכת במהלך החיים המקצועיים. מסמך זה מתאר בשפה שווה לכל נפש את מענה הפקולטה לדרישות המועצה להשכלה גבוהה לניהול החינוך הרפואי בבית ספר לרפואה בישראל. קישור לנהלים ושגרות מפורטים מופיע בסופו של כל פרק. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מכוון לנשים וגברים כאחד.


צוות ההיגוי

פרופ׳ אילון אייזנברג – דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון

פרופ׳ איתמר קאהן – יו״ר הוועדה

גב׳ דלית אלוני – רכזת מערכות מידע

גב׳ ענבר ביזינסקי – ראשת מנהל

גב׳ טסה ברטלט – מתאמת הוראה

ד״ר רחל נווה – ראשת אשכול הערכת הוראה ולמידה

גב׳ גלית סטולר – רכזת משאבי אנוש

פרופ׳ משה פליגלמן – סגן דיקן להוראה

גב׳ חגית פרציג – מתאמת הוראה

ד״ר שלהבת צור – יועצת לענייני תקינה

גב׳ רונית קצב – מרכזת מזכירות הוראה

ד״ר מיכאל קאפמן – יועץ אקדמי לחינוך רפואי

גב׳ מיכל קרן – רכזת המחלקה להוראה וחינוך רפואי

כללי

דרישות התקנה (כללי):

לבית הספר לרפואה חזון, מדיניות ויעדים המתייחסים לתכנית לימודי הרפואה. בית הספר מקיים הליכי תכנון מתמשכים ומנסח מסמכי עזר לתיאור תהליכי מנהל יעילים. בפעילותו הפנימית והחיצונית מפגין בית הספר יושרה תוך היצמדות עקבית ומתועדת לנהלים, מדיניות ופרקטיקה הוגנים ולא מוטים.

מענה (כללי) – חזון ויעדים

אחריות לביצוע: דיקן הפקולטה

הפקולטה לרפואה תחנך את תלמידותיה ותלמידיה לרתימת מדעי הטבע, החברה והרוח לשמירת בריאות גופו ונפשו של האדם; להבנת האדם, גופו ונפשו, והיחסים הדינמיים בין האדם ובין סביבתו האנושית, הביולוגית והפיזיקלית, בבריאות וחולי. הפקולטה תכין את תלמידותיה ותלמידיה למלא את ייעודם כרופאות ורופאים: הקלת הסבל האנושי, הכאב הגופני וייסורי הנפש; הענקת מרפא לכל אדם באשר הוא אדם, ללא הבדל מוצא, דת, גזע, מין, גיל, תרבות ולאום, לכל אדם שמבקש את מבטו או מגע ידו של הרופא, קשב, חמלה או חיוך, מילה של עידוד או חיבוק. הפקולטה תחנך רופאות ורופאים קשובים, נכונים ומסוגלים לסייע למטופליהם, ובה בעת ענווים דיים כדי לומר באומץ ובצניעות: ״איני יודע״ כשאינם יודעים, תוך השארת מקום לתקווה אצל המטופל ומשפחתו. הפקולטה תחנך רופאות ורופאים למדנים, שיתמידו בחיפוש אחר דרכים לגייס את המדע והטכנולוגיה לטובת המטופל ולשם טיפוח בריאות הגוף והנפש של הפרט והקהילה. הפקולטה תקנה לתלמידותיה ותלמידיה מסד אינטלקטואלי נרחב ובתוך כך תעשיר את עולם המטפורות העומדות לרשותם לשם תיאור והבנת תופעות הטבע והחי, את ידיעת עצמם ואת פוטנציאל הסתגלותם לעולם משתנה.

מוקדה של תכנית הלימודים יהא האדם, גופו והתנהגותו, מפרספקטיבה מדעית, תרבותית והיסטורית. לשם כך תקנה הפקולטה לתלמידותיה ולתלמידיה כלים להבנת הבסיס הפיזיקלי והכימי של עולם החי, הביולוגיה והפיזיולוגיה של האדם; מהו אדם, איך נהיה אדם גוף ונפש, איך מתנהג אדם ואיך הוא מפתח תבניות התנהגות, איך מתקשר האדם מילולית ושלא דרך מילים, איך האדם וקהילתו מבינים את הבריאות והחולי, את החיים ואת המוות. תכנית הלימוד תשלב את לימוד האדם כאדם ולימוד גופו כמכניזם, תַקנה כלים להבנת התרבות, הסוציולוגיה והאקולוגיה של האדם. תכנית הלימודים תטפח מצע אינטלקטואלי ורגשי להתמודדות עם האתגרים המוסריים אשר מציבים לפתחנו המדע והחברה בעידן המודרני.

– היסטוריית עריכה –

1.1 תקנות עזר

דרישה (1.1) – תקנות עזר

לבית הספר לרפואה מבנה ארגוני מוגדר ומוסכם. המבנה הארגוני כולל תחומי אחריות וסמכויות של חברי הסגל, הצוות המנהלי, התלמידים והוועדות. המבנה הארגוני מפורסם במסמכי בית הספר ובמסמכי הטכניון ומופץ לכל בעלי התפקידים כנדרש.

מענה:

אחריות לביצוע: דיקן הפקולטה, ראש מנהל הפקולטה

המבנה הארגוני של הפקולטה לרפואה זמין לכל דורש כחלק מאתר הבית של הפקולטה. באופן כללי, על פי תקנות הטכניון (סימן כד׳), בידי דיקן הפקולטה מתרכזת האחריות לחיי הפקולטה. פעילות זו כוללת תחומים אקדמיים, תקציביים ומנהלתיים. כמו כן אמון הדיקן על פיתוח ההוראה, המחקר והמנהל. הדיקן נבחר על ידי מועצת הפקולטה (סימן כג׳ בתקנות האקדמיות) ומממש את אחריותו באמצעות המבנה הארגוני שכולל הנהלת פקולטה, ועדות ייעודיות וצוות מנהלי ייעודי. מעת לעת מדווח הדיקן על פועלה של ההנהלה למועצת הפקולטה (ו/או לועדה לפיתוח ותקצוב, הפועלת מטעמה), ומביא לאישור המועצה שינויים בתחומים האקדמיים, התקציביים והמנהליים כאמור בתקנות הטכניון.

– היסטוריית עריכה –

1.2 ניגוד עניינים

דרישה (1.2) – ניגוד עניינים

לבית הספר לרפואה כללי מדיניות להתמודדות עם נסיבות בהן העניין הפרטי של חברי סגל אקדמי או מנהלי עלול להימצא בניגוד לתחומי האחריות הרשמיים שלהם.

מענה:

על חברי הסגל האקדמי והמנהלי למלא את תפקידם בנאמנות, לקדם את התפתחות יחידתם, לדאוג לרכוש הטכניון שהם אחראים לו, לדאוג לטובת העובדים עליהם הם ממונים ולהושיט להם עזרה בעבודתם המקצועית ובמילוי תפקידיהם. לפעול בנאמנות, במסירות, בתום לב וביושרה במילוי תפקידם לטובת הטכניון, להשתתף בקבלת החלטות ללא משוא פנים ולהימנע מפעולות שיש בהן ניגוד עניינים (תקנות הטכניון, מד׳ 3). כשעולה חשש לניגוד עניינים אפשרי בתהליך כלשהו, יודיע על כך חבר הסגל – מבעוד מועד – לדיקן הפקולטה אשר יפעל לשחרור איש הסגל מהתהליך האמור. כשעולה חשד לעבירה בהקשר זה, יבורר ויטופל העניין על פי הכתוב בתקנות הטכניון (סעיף מד׳ 5) באמצעות גופים הממונים על המשמעת ובכללם הדיקן, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל״א), בית הדין למשמעת ובית הדין לערעורים.

– היסטוריית עריכה –

1.3 הקצאה ושיתוף משאבים בין בתי הספר לרפואה בישראל

דרישה (1.3) – הקצאה ושיתוף משאבים בין בתי הספר לרפואה בישראל 

בית הספר לרפואה פועל על פי מזכר הבנות משותף לכלל בתי הספר לרפואה בישראל, בו מוגדרות מערכות היחסים בין בתי הספר לבין מוסדות וארגוני בריאות בכל הקשור לסינוף שדות הוראה, לאי־תחרות ושיתוף פעולה.

1.4 מזכר הבנות בין בית הספר לרפואה ובין השדות הקליניים המסונפים אליו

דרישה (1.4) – מזכר הבנות בין בית הספר לרפואה ובין השדות הקליניים המסונפים אליו 

מערכת היחסים בין בית הספר לרפואה לבין המרכזים הרפואיים המשמשים שדות להוראה קלינית מעוגנת בהסכמי שותפות או מזכרי הבנות המגדירים את תחומי האחריות של כל צד הקשור לתכנית לימודי הרפואה. ההסכמים הללו הכרחיים להתקשרות עם מרכזים רפואיים המשמשים דרך קבע להוראה והתנסות קלינית, ומוצדקים בהתקשרות עם מרכזים אחרים שתורמים מעת לעת למימוש תכנית הלימודים.

הגדרות ומושגים

ועדה לפיתוח ותקצוב: ועדה של חברי סגל, נבחרת על־ידי מועצת הפקולטה לרפואה ומייצגת אותה במגע השוטף עם הנהלת הפקולטה בכלל והדיקן בפרט. מזכיר המועצה יושב בראש הוועדה, מכנס אותה מעת לעת, קובע את סדר יומה ומזמין את הדיקן למסור דיווח או להשתתף בדיונים. יושב ראש הוועדה מסכם את דיוני הוועדה ומדווח למועצת הפקולטה על פועלה.

פורום דיקני הפקולטות לרפואה בישראל: גוף המורכב מחמשת הדקנים של הפקולטות לרפואה בישראל. אם כי מעמדו של הפורום אינו מוגדר מהבחינה הרגולטורית, דנים חבריו, מתאמים וקובעים נהלים בנושאים אקדמיים הנוגעים ללימודי רפואה בישראל, מרכזים את הטיפול בבחינות גמר ארציות, בועדת סטאז׳, בדיונים אל מול המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב, וכיוצא באלו. הפורום מוכר כבעל סמכות בשל העובדה כי חבריו נבחרים על פי נהלים ותקנות של חמש אוניברסיטאות המחקר בישראל.

כללי

דרישות התקן (כללי):

בית הספר לרפואה מעסיק מספר הולם של חברי סגל בכירים, מוכשרים ובעלי ניסיון המקדישים זמנם להנהגתו וניהולו. בית הספר מעמיד לרשותם תמיכה מנהלתית הנדרשת למימוש מטרות ויעדי תכנית לימודי הרפואה, על כל מרכיביה.

2.1 מנהיגות יעילה

דרישה (2.1) – מנהיגות מתאימה

בית הספר לרפואה מנוהל באורח המותאם לחזונו, מדיניותו ויעדיו.

מענה:

על כתפי הדיקן מוטלת אחריות כוללת לניהול התקין של הפקולטה, כמוגדר בתקנות האקדמיות של הטכניון (תפקידי ראש יחידה אקדמית, סימן כד׳), לרבות בנושאי אקדמיה, תקציב, מנהלה ופיתוח ההוראה, המחקר והמנהל. דיקן הפקולטה לרפואה פועל למימוש החזון והיעדים של הפקולטה. לפיכך, עומד הדיקן בקשר עם הסטודנטים בלימודי הסמכה ובתארים מתקדמים, עם חברי הסגל, החוקרים, הסגל הטכני והמנהלי של היחידה ועם חברי סגל היחידה המשתלמים בחו”ל. הדיקן מאציל סמכויות ניהול לחברי סגל אקדמי ומנהלי בעלי כישורים וניסיון כמתואר במבנה הארגוני של הפקולטה. הדיקן ונושאי תפקידים הפועלים מטעם הנהלת הפקולטה, מייצגים את בית הספר לרפואה במוסדות האקדמיים והמנהליים של הטכניון ומשתתפים, על פי העניין, בוועדות בית הספר, הטכניון ודיונים עם גופים חיצוניים. כל זאת מתוך מטרה לפעול למימוש חזונה, מדיניותה ויעדיה של הפקולטה.

– היסטוריית עריכה –

2.2 כישורי הדיקן

דרישה (2.2) – כישוריו של דיקן

השכלתו וניסיונו של דיקן בית הספר לרפואה מתאימים לעומד בראש מוסד לחינוך רפואי.

מענה:

דיקן הפקולטה לרפואה הוא פרופסור מן המניין עם הכשרה רפואית (MD) ו/או מחקרית (PhD), בעל ניסיון בחינוך תלמידי רפואה בשנות הכשרתם הפרה־קלינית ו/או בשנים הקליניות. הדיקן נבחר על ידי מועצת הפקולטה כמוגדר בתקנות האקדמיות לאחר שהציג בפני חבריה את תכניתו לקידום מימוש חזונה ויעדיה.

– היסטוריית עריכה –

2.3 מינויי המנהל האדמיניסטרטיבי וחברי הסגל

דרישה (2.3) – הליכי מינוי סגל אקדמי ומנהלי

חברי הסגל האקדמי והמנהלי ממונים על ידי (או בסמכות) אוניברסיטת האם.

מענה:

הליכים וקריטריונים אקדמיים ומחקריים למינוי סגל אקדמי מתוארים בתקנות האקדמיות (חלק ב׳ פרק שני) של הטכניון ובמסמך קווים מנחים למינוי סגל בתי חולים. הוצאת כתב מינוי לחבר סגל הוראה או סגל מחקר מותנית בהקצאת תקן או בכיסוי תקציבי מתאים. הליכי גיוס סגל מנהלי – באחריות ראש מנהל ובאמצעות פרסום מכרז פנימי או חיצוני – מפוקחים על ידי אגף משאבי אנוש בטכניון ועל פי תקנות הטכניון.

– היסטוריית עריכה –

2.4 גישה וסמכות הדיקן

דרישה (2.4) – נגישות הנהלת מוסד האם לדיקן 

לראש בית הספר לרפואה, המכונה (בדרך כלל) ׳דיקן׳, גישה בלתי אמצעית לנשיא האוניברסיטה או לכל בכיר בהנהלתה ולעובדים אחרים אשר תחום אחריותם נוגע ישירות לתפקוד הדיקן.

מענה:

לדיקן הפקולטה לרפואה של הטכניון גישה בלתי אמצעית להנהלה הבכירה של הטכניון ולכל בכיר או עובד אחר בטכניון אשר פעילותו ותחומי אחריותו נוגעים לפעילות הפקולטה לרפואה.

– היסטוריית עריכה –

2.5 צוות אדמיניסטרטיבי בהיקף הולם

דרישה (2.5) – הנהלה בהיקף הולם

הדיקן נעזר בצוות סגנים וסגל מינהלי בהיקף הדרוש לניהול יעיל של קבלה ללימודים, ענייני תלמידים, עניינים אקדמיים, לימודי תארים מתקדמים, קשר עם בתי החולים, מחקר, תכנון וקשרי חוץ.

מענה:

הדיקן פועל במסגרת מבנה ארגוני הכולל משנה לדיקן, סגני דיקן, סגל אקדמי ומנהלי אשר הסמכות והאחריות המואצלות עליהם מכסות את טווח התחומים הנחוץ לניהול ההוראה והחינוך הרפואי בפקולטה לרפואה של הטכניון. עם כניסתו לתפקיד מציג הדיקן למועצת הפקולטה את הרכב ההנהלה.

– היסטוריית עריכה –

2.6 ועדות

דרישה (2.6) – ועדות

ועדה מהווה מנגנון עיקרי למעורבות חברי סגל ואחרים בקבלת החלטות הנוגעות לקבלה ללימודים, מינוי וקידום, פיתוח ופיקוח על תכנית הלימודים, ספרייה, מחקר וכיוצא באלו עניינים. שמות הוועדות, תפקידיהן וזהות החברים בהן נתונים להגדרות ולצרכי בית הספר ואינם מהווים חלק מתקנות אלה.

מענה:

מועצת הפקולטה רשאית למנות ועדות לדיון בכל נושא מיוחד כדוגמת הוועדה לפיתוח ותקצוב. מונתה ועדה ע״י המועצה, ידווח היושב בראשה למועצה על פועלה מעת לעת ולפי העניין והצורך. ועדות אחרות מוקמות על ידי הנהלת הפקולטה, על פי צרכי הפקולטה, ומשתנות מעת לעת מבחינת תוכן, הרכב, ותחום פעילות. בתחילת כהונתו מדווח הדיקן למועצת הפקולטה על הרכב הוועדות באמצעותן מתכוון הוא לפעול. [ראה רשימת ועדות פעילות].

– היסטוריית עריכה –

2.7 מינויי אנשי סגל משותפים

דרישה (2.7) – חברי סגל בעלי מינוי משותף/משני

בית הספר לרפואה קובע את היקף מעורבותם של חברי סגל יחידים או קבוצות של חברי סגל, בין אם במסגרת מינוי משותף או מינויי משני, בין אם לאו, בתכניות לימודים ומחקר של יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטה או במוסדות רפואיים אחרים, מחוצה לו.

מענה:

על פי התקנות האקדמיות (סימן כא׳ 5) חברי סגל במסלול רגיל ופרופסורים מן המניין במסלול הקליני יכולים להשתייך השתייכות משותפת לשתי פקולטות שונות בטכניון. החובות והזכויות של חבר סגל בעל השתייכות משותפת, זהות בהתאמה – בכל אחת מהפקולטות אליהן הוא משתייך – לאלה של חבר סגל בעל השתייכות ראשונית באותן פקולטות. בעת המינוי ההתחלתי של חבר סגל נקבעת השתייכותו הראשונית לפקולטה או השתייכותו המשותפת לשתי פקולטות. בנוסף להשתייכות ראשונית או השתייכות משותפת, רשאי חבר סגל להשתייך השתייכות משנית לפקולטה נוספת (אחת או יותר).

– היסטוריית עריכה –

2.8 אחריות הדיקן וכפיפות לדיקן

דרישה (2.8) – אחריות הדיקן וכפיפות לדיקן

דיקן בית הספר לרפואה אחראי מבחינה אדמיניסטרטיבית על תכנית הלימודים והחינוך הרפואי, איכותה וניהולה, ועל איכות מתקני ההוראה בקמפוס. אם ההוראה מתקיימת ביותר מקמפוס אחד, ימנה הדיקן אחראי אקדמי לכל קמפוס; האחראי האקדמי בכל אחד מהקמפוסים יהיה כפוף מבחינה מנהלית לדיקן.

מענה:

הדיקן אחראי מבחינה אדמיניסטרטיבית על תכנית הלימודים והחינוך הרפואי, איכותה וניהולה. התכנית מנוהלת על ידי מזכירות ההוראה של הפקולטה בסיוע הצוות המנהלי של לימודי הסמכה בטכניון ובתיאום עם פקולטות נותנות שירות. לימודי הרפואה של הפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט מתקיימים, רובם, בקמפוס רפואה בבת־גלים. חלק קטן (רובו ככולו במהלך הסמסטרים הראשונים של הלימודים) מתקיים בקמפוס הטכניון בנוה שאנן. השנים הקליניות (ד׳-ו׳) מתנהלות בבתי החולים ובמרפאות המסונפים לפקולטה. הפקולטה לרפואה דואגת להקצאת משאבים ותשתיות הולמים בכל אתרי ההוראה. חובת התיאום עם בתי החולים והשדות הקליניים בקהילה בכל הקשור לקיום תנאי הוראה נאותים מוצהרת בהסכמי סינוף.

– היסטוריית עריכה –

2.9 שילוב פונקציונלי של חברי הסגל

דרישה (2.9) – שילוב ואינטגרציה של סגל הפקולטה

קיימים מנגנונים מתאימים לאינטגרציה בין (ושל) חברי הסגל – מכל אתרי ההוראה – בחיי הפקולטה (כגון פגישות ו/או שיחות שגרתיות, ביקורים תקופתיים, ניהול ושיתוף נתונים).

מענה:

חברי סגל בתי חולים ורפואה בקהילה שותפים מלאים לניהול הפקולטה לרפואה – בחינוך, הוראה ומחקר. חברי הסגל ממגוון אתרי הוראה ממונים כראשי וחברי ועדות, סגני דיקן ועוד. מידת המעורבות שלהם בהוראה, חינוך ומחקר מהווה קריטריון להמשך מינוי וקידום כחברי סגל אקדמי בטכניון. נתונים והודעות הנוגעים להוראה, לחינוך ולמחקר רפואי זמינים על פי העניין לכל חבר סגל בפקולטה לרפואה, בכל אתר הוראה.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

כללי

דרישות התקן (כללי):

בית הספר לרפואה מוודא כי תכנית החינוך הרפואי מתקיימת בסביבה קלינית־אקדמית מקצוענית, מכבדת ומעוררת השראה מהבחינה האינטלקטואלית. בית הספר יכיר בחשיבות השונוּת – על כל היבטיה – לפיתוח יכולת התלמידים כרופאים לעתיד.

3.1 מעמד בית הספר כמוסד ללא כוונת רווח

דרישה (3.1) – מעמד בית הספר כמוסד ללא כוונת רווח

בית ספר לרפואה פועל כחלק מאוניברסיטה ללא כוונת רווח.

מענה:

כל הכנסות הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, כמוגדר בחוקתו (סעיף 12) מוקדשות אך ורק להגשמת יעדיו; ללא כוונת רווח. הפקולטה לרפואה של הטכניון מהווה חלק מהטכניון וכל הכנסותיה מוקדשת אך ורק להגשמת חזונה ויעדיה, ללא כוונת רווח.

– היסטוריית עריכה –

3.2 קהילה אקדמית-למדנית

דרישה (3.2) – קהילה אקדמית־למדנית

בית הספר לרפואה הוא חלק מאוניברסיטה בה מתקיימות תכניות לימודים שונות לתארים אקדמיים ומקצועיים. תכנית הלימודים לתואר דוקטור לרפואה (MD) מנוהלת בסביבה המעודדת הצבת אתגרים אינטלקטואליים ופיתוח יצר חקרנות המאפיינים קהילה אקדמית באוניברסיטת מחקר. בית הספר לרפואה מוודא שלתלמידיו מתאפשרת השתתפות במחקר ובפעילות למדנית אחרת במסגרת האוניברסיטה.

מענה:

הפקולטה לרפואה של הטכניון מכשירה רופאים בתכנית לתואר דוקטור לרפואה (MD), בעלי השכלה מקיפה במדעים ובסיס מוצק בהיבטים עיוניים ומעשיים של רפואה קלינית מודרנית. תכנית הלימודים ותכני הקורסים מעניקים לבוגריה ידע מעמיק ועדכני במדעי היסוד ובמדעי החי ומציידת אותם בכלים להתמודדות עם האתגרים האנושיים הכרוכים בטפול רפואי ועם הזירה הטכנולוגית המורכבת בה הם נדרשים לפעול כרופאים. תכנית הלימודים מביאה לידי ביטוי את ייחודיות הטכניון כמכון טכנולוגי־הנדסי מוביל. הפקולטה מעודדת את תלמידיה להרחיב השכלתם המדעית באמצעות מסלולי העשרה: השתלבות כעוזרי מחקר, תכנית רוטשילד טכניון למצוינים, מסלול משולב בהנדסה ביו־רפואית ורפואה, תכנית לימודים משולבת רפואה ומחקר לקראת תאר כפול (MD-PhD).

– היסטוריית עריכה –

3.3 שיתוף רופאים-מתמחים בחינוך הרפואי

דרישה (3.3) – שיתוף רופאים־מתמחים בחינוך הרפואי 

הלמידה בשנים הקליניות מתנהלת, בין היתר, בצורת סבבים קבוצתיים במחלקות ובמרפאות בתי החולים והקהילה. שם יכולים רופאים־מתמחים באתרי הוראה מוכרים להתמחות להשתתף בהוראת תלמידי רפואה. המתמחים מתוודעים למטרות הלימודיות של סבבי הלימוד הקליני ועוברים הכנה מתאימה לשמש כמורים לתלמידי רפואה.

מענה:

רופאים־מתמחים בשדות הקליניים המסונפים לפקולטה לרפואה של הטכניון, ושקבלו הסמכה להוראת תלמידי רפואה על פי נוהל הכרה במחלקה לצורך הוראה, משתתפים בהוראת תלמידי רפואה. אלה מהם שעונים על קריטריונים למינוי אקדמי (סגל בתי חולים ומרפאות בקהילה) יכולים לקבל מינוי ״מדריך מתמחה״. חלקם עוברים הכשרה פדגוגית בקורס להכשרת סגל הוראה קליני בפקולטה לרפואה, במסגרתו מושם דגש על תפיסת תפקיד המורה הקליני, הבהרת המטרות לימוד, פירוט דרישות הפקולטה ונהליה, כללי אתיקה ושגרת לימודים ומתן כלים פדגוגיים להעצמת הלומד, פיתוח זהותו המקצועית כרופא והערכת הישגיו.

– היסטוריית עריכה –

3.4 מניעת אפליה

דרישה (3.4) – מניעת אפליה 

בית הספר לרפואה אינו מפלה איש על בסיס גיל, אמונה, זהות מגדרית, מוצא לאומי, גזע, מין או נטייה מינית.

מענה:

כמוגדר בחוקת הטכניון (סעיף 5) ובחוק זכויות הסטודנט המוסד פתוח לכל, בלי הבדל גזע, דת, לאום או מין. הפקולטה לרפואה, באמצעות ובתיאום עם הגופים האקדמיים הרלוונטיים בטכניון (המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה), מפעילה לעיתים מדיניות העדפה מתקנת לקבוצות אשר סובלות מקיפוח ממושך.

– היסטוריית עריכה –

3.5 מקצוענות

דרישה (3.5) – מקצוענות 

בית הספר לרפואה מגדיר קוד התנהגות מקצוענית בין התלמידים לבין חברי הסגל, ובין חברי הסגל לבין עצמם.

מענה:

חברי סגל ותלמידים בפקולטה לרפואה מטפחים את ערכי המוסר והכבוד הכרוכים בהשתייכות לקהילה הרפואית. באמנת הכבוד של סגל הפקולטה ותלמידיה מתוארים עקרונות יסוד אותם שומרים חברי הסגל והתלמידים: יושר והגינות, אחריות ואמון, שוויוניות ענווה ואמינות, מקצוענות ומצוינות.

זאת ועוד, על חברי הסגל והתלמידים לנהוג כלפי הטכניון, כלפי עמיתיהם, כלפי כל תלמיד ועובד טכניון וכלפי אורחי הטכניון בכבוד ובהתאם למתבקש מהאופי המיוחד של המוסד האקדמי ובכלל זה עיקרון החופש האקדמי. במקרים של חריגה מכללי התנהגות מקובלים בטכניון והמוגדרים בתקנות האקדמיות (סימן מד׳) מטופל העניין ע״י גופי הטכניון הממונים על המשמעת (שם).

– היסטוריית עריכה –

3.6 התעמרות בתלמידים

דרישה (3.6) – התעמרות בתלמידים 

בית הספר לרפואה עורך ומפיץ ברבים הליכים כתובים שמאפשרים לתלמידי הרפואה לדווח על הפרת קוד התנהגות – כגון מקרי הטרדה או פגיעה – ללא חשש מפעולת נקמה. לצורך כך, מקיים בית הספר הליך רשמי המאפשר לדווח על הפרת קוד התנהגותי ללא חשש מפעולות תגובה. ההליך מגדיר את מנגנוני הטיפול המיידים בתלונות מסוג זה ואת השיטות החינוכיות שמטרתן למנוע התעמרות בסטודנטים.

מענה:

הטכניון הציב לעצמו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה התעמרות ואין בה התנכלות, לא בדיבור ולא במעשה. כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות, אם סבר שנפגעו זכויותיו או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי במוסד.

הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מטרידות מיניות ואחרות. בטכניון נערכות פעולות הסברה והדרכה לכל הקהלים – תלמידים, סגל אקדמי, סגל מנהלי ועובדי קבלן – באשר למניעה וטיפול בהטרדה מינית.

תלמידי הפקולטה לרפואה בטכניון יכולים להיעזר בבעלי תפקידים ובמסגרות ייעודיות המעניקים יעוץ והדרכה בנושאים אקדמיים ואישיים. בין היתר: רכז סטודנטים ו/או יועץ אקדמי מלווה, מרכז לימודי הסמכה הממונה על יועצים אקדמיים, ומדריכי קבוצות הלימוד (’שלישי קליני‛ ו’קפסולה‛). מידע זה מועבר לתלמידים בכתב ועל־פה עם פתיחת שנת הלימודים.

– היסטוריית עריכה –

3.7 חינוך לתארים מתקדמים

דרישה (3.7) – חינוך לתארים מתקדמים

לימודים לתאר מתקדם (מגיסטר ודוקטור) במדעים ביו־רפואיים ובמדעי ההתנהגות מהווים חלק חשוב מהסביבה האקדמית בבית הספר לרפואה. בית הספר לרפואה בוחן מעת לעת את תכניות הלימוד לתארים מתקדמים בהן נוטלים חלק חברי הסגל, את איכות ההכשרה, את רמת המחקר והלמדנות של חברי הסגל השותפים להוראת תלמידי תארים מתקדמים, וכן את התקדמות והישגי התלמידים.

מענה:

הפקולטה לרפואה של הטכניון מציעה תכניות לימוד לקראת תארים מתקדמים (MSc, PhD) במגוון רחב של נושאים במדעי הרפואה. פרשיות הלימודים כוללות הרצאות, סמינרים קריאה מונחית, פרויקטים במעבדה ומחקר עיוני. התכניות מנוהלות ע״י ועדה לתארים מתקדמים על־פי תקנות הטכניון ומפוקחות ע״י בית הספר לתארים מתקדמים ע״ש ארווין וג׳ואן ג׳ייקובס בטכניון. הפקולטה – באמצעות הוועדה לתארים מתקדמים או בסיוע ועדת אד־הוק– בוחנת ומעדכנת מעת לעת את תכנית הלימודים, ומפקחת על איכות ההכשרה והסגל המעורב בהוראה.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

כללי

דרישות התקן (כללי):

בית הספר לרפואה מוודא כי תכנית החינוך הרפואי מתקיימת בסביבה קלינית־אקדמית מקצוענית, מכבדת ומעוררת השראה מהבחינה האינטלקטואלית. בית הספר יכיר בחשיבות השונוּת – על כל היבטיה – לפיתוח יכולת התלמידים כרופאים לעתיד.

4.1 מספר חברי הסגל

דרישה (4.1) – מספר חברי הסגל

לחברי הסגל בפקולטה לרפואה כישורים מתאימים מבחינת השכלה, הכשרה, ניסיון, התפתחות מקצועית ומנהיגות, הנחוצים להשגת היעדים הלימודיים, המחקריים והשירותיים של בית הספר.

מענה:

מספר תקני הסגל האקדמי של הפקולטה לרפואה מספק את צרכי ההוראה השונים, מעשיר ומגוון את המצע האקדמי־אינטלקטואלי־חינוכי הנחוץ להקניית הכשרה רפואית ומחקרית לתלמידי בית הספר. בשנים תשע״ט ו־תש״פ מוקצים לפקולטה 50 תקנים לחברי סגל טכניון (מסלול פרה־קליני) במשרה מלאה, וכ־120 תקנים לסגל בתי חולים ומרפאות בקהילה אשר מיתרגמים לכ־400 נושאי משרה (היקף המשרה של חברי סגל בתי חולים ומרפאות הקהילה נע בין 25% ל־100% על פי תרומתם). מספר התקנים המוקצים לסגל בתי חולים ומרפאות בקהילה מותאם מעת לעת למספר התלמידים – תקן לכל שלושה תלמידי רפואה בשנים הקליניות (ד׳ עד ו׳).

– היסטוריית עריכה –

4.2 הליך מינוי חברי סגל מלומדים ופוריים מהבחינה האקדמית

דרישה (4.2) – הליך מינוי חברי סגל מלומדים ופוריים מהבחינה האקדמית

לחברי הסגל בבית הספר לרפואה הישגים בתחומם המקצועי, בהתאם לדרגתם האקדמית. הליכי מינוי ופיתוח חברי הסגל האקדמי מתאימים לחזון וליעדי בית הספר, ולשונות בקרב התלמידים והאוכלוסיות אותן משרת בית הספר. חברי הסגל מחויבים לפעילות למדנית ולמחקר אקדמי פורה – עיוני, ניסויי או יישומי – וכך לתרום להעשרת הסביבה הלימודית של בית הספר.

מענה:

בפקולטה לרפואה של הטכניון שני סוגי מינויים לחברי סגל: א. חברי סגל המועסקים על ידי הטכניון (סגל ״פרה־קליני״) ומקדישים מלוא זמנם להוראה ומחקר ניסויי/עיוני/יישומי. ב. חברי ״סגל בתי־החולים ורפואת הקהילה״; אלה בדרך כלל רופאים, עובדי בתי חולים ציבוריים ומרפאות בקהילה, התורמים – בנוסף לתפקידם כרופאים – להוראה ולמחקר רפואי, ומקבלים מינוי אקדמי בטכניון. הליכי המינוי, הקידום, זכויותיהם וחובותיהם של שני סוגי המינויים מתוארים בפירוט בתקנות הטכניון (חלק ב׳) ובמסמך קוים מנחים למינוי סגל בתי חולים בפקולטה לרפואה.

– היסטוריית עריכה –

4.3 כישורים פדגוגיים של חברי הסגל

דרישה (4.3) – כישורים פדגוגיים של חברי הסגל

לחברי הסגל יכולת ומחויבות מתמשכת לשמש כמורים טובים. הוראה טובה דורשת היכרות עמוקה עם תחום הדעת והבנה של הפדגוגיה הייעודית להוראה הקלינית, כולל בניית תכנית לימודים שמתאימה למטרות הלמידה ומבוססת הערכות פנימיות וחיצוניות. חברי הסגל וצוות מנהלי ייעודי בקיאים בשיטות הערכת למידה המותאמות למטרות הלימודיות המוצהרות ולצרכים והנורמות ברמה הלאומית.

מענה:

חברי הסגל בקיאים בתחומי הדעת אותם הם מורים לתלמידי הרפואה. תכנית הלימודים בפקולטה לרפואה של הטכניון מנוסחת במונחים של חינוך מבוסס תוצאים (outcome based education), ומותאמת לשימוש בשיטות הערכה לבדיקות ההישגים ואיכות הקורס. בניית תכנית מבוססת תוצאים כוללת, בין היתר, ניסוח מטרות ויעדי למידה מדידים לכל תכנית/קורס ותכנית הערכה לבדיקת השגת המטרות. המרכז לקידום הוראה בטכניון מסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם ולהפוך את הלמידה ליעילה ומאתגרת. הצוות המנהלי (מזכירות הוראה ויחידת הבחינות) והצוות האקדמי (חברי הסגל) מודעים למגוון ההיבטים הקשורים בהערכת ביצועי הסטודנטים בהתאם למטרות ולנורמות הלאומיות (הבאות לידי ביטוי בבחינות גמר ארציות בשנים הקליניות).

– היסטוריית עריכה –

4.4 בקיאות חברי הסגל

דרישה (4.4) – בקיאות חברי הסגל

לבית הספר גישה למגוון רחב דיו של חברי סגל בעלי ידע מקיף במדעים הבסיסיים לרפואה ובמדעים הקליניים, כמו גם לבעלי ידע ייחודי, ׳תת־תחומי׳.

מענה:

אמות המידה למינוי חברי סגל הפקולטה לרפואה של הטכניון, במדעים הבסיסיים, כוללות – מעבר לעומק אינטלקטואלי והישגים מדעיים מוכחים – גם התאמה לצרכי ההוראה במדעים הבסיסיים לרפואה. בהתאם, מגוון מחלקות המחקר והמומחיות המדעית בקרב חברי הסגל הפרה־קליני (כ־50 במספר) רחב דיו למימוש החזון והיעדים החינוכיים של בית הספר. לכך יש להוסיף גם את המצע ההוראתי־חינוכי העשיר שמספקות הפקולטות המדעיות וההנדסיות האחרות בטכניון, מצע שמשמש גם להוראת תלמידי הרפואה.

לפקולטה לרפואה גישה לחמישה בתי חולים כלליים גדולים, למספר בתי חולים קטנים או ייעודיים, ולצוות הרופאים של קופות החולים ומרפאות מרכזיות (ראה הסכמי סינוף). מקרב אלה נבחרים בקפידה בעלי המינויים על פי אמות מידה הכוללות – מעבר למקצוענות רפואית וכישורי הוראה – גם התאמה לצרכי ההוראה במדעים הקליניים. בהתאם, לבית הספר גישה למגוון רחב דיו של חברי סגל בעלי ידע מקיף במדעים הקליניים, כמו גם לבעלי ידע ייחודי, ׳תת־תחומי׳.

– היסטוריית עריכה –

4.5 חברי הסגל בתחום המדעים הקליניים

דרישה (4.5) – חברי סגל בתחום המדעים הקליניים

מספרם של חברי סגל מומחים ברפואה ובמדעים הקליניים מותאם להיקפים הנחוצים ללימוד הטיפול הרפואי בצורה משמעותית ולאורך כל שנות ההכשרה.

מענה:

הטכניון מעמיד לרשות הפקולטה לרפואה מספר תקני סגל בתי חולים ומרפאות בקהילה המותאם מעת לעת לדרישות ההוראה הקלינית. אופן השימוש בתקינה מנוהל ע״י הפקולטה תוך התחשבות בהיקף היחסי של תחומי ההוראה הקלינית, ותוך הקפדה על גיוון מקצועי ומדעי שמותאם לקוריקולום הקליני; תשומת לב מיוחדת מוקדשת לטיפוחם והתפתחותם של חברי סגל צעירים בתחילת דרכם המקצועית. היקף המשרה (25% עד 100%) משתנה בהתאם להיקף ההוראה ולעול המנהלי המוטל על כתפי חבר הסגל.

– היסטוריית עריכה –

4.6 רופאים הפועלים בקהילה: מינוי אקדמי והוראה ללא מינוי

דרישה (4.6) – רופאים הפועלים בקהילה: מינוי אקדמי והוראה ללא מינוי

רופאים מנוסים הפועלים בקהילה יכולים לתרום רבות לתכנית הלימודים בבית הספר לרפואה, כמידת מחויבותם וזמינותם להוראת הרפואה. לפיכך, בית הספר ממנה רופאים הפועלים בקהילה, כחברי סגל מן המניין במשרה חלקית, או כחברי סגל נלווים או כמתנדבים, המשמשים בפועל כמורים לרפואה, מהווים דוגמא אישית לתלמידי הרפואה בכל הקשור לגישה אל המטופל, ומנחילים ידע רפואי עדכני.  איכות תכנית הלימודים בבית הספר לרפואה משתפרת בזכות השתתפותם של חברי סגל מתנדבים, ובמיוחד בהגדרת מטרות ויעדים חינוכיים.

מענה:

חלק ניכר ממורי הרפואה הקלינית בפקולטה בא מקרב רופאים הפועלים בקהילה. מורים אלה, בעלי מינוי חלקי כחברי סגל, או כנלווים, או כמתנדבים, משתתפים בהוראת תלמידי רפואה לכל אורך שנות הלימוד, מהשנה הראשונה במסגרת התנסויות קליניות בסיסיות, ועד השנה השישית, בהוראת הרפואה בקהילה. מעורבותם של רופאים הפועלים בקהילה בניהול החינוך הרפואי, בקביעת תכנית הלימודים, ותרומתם לפיתוח האישיות הטיפולית של תלמידי הרפואה, לא תסולא בפז. זאת ועוד, הפקולטה לרפואה מעודדת שילובם של רופאים־מורים אשר פרשו לגמלאות בהוראת תלמידי הרפואה, ותורמים מניסיונם להנחלת ידע, מיומנויות קליניות, ערכים ועמדות, חשיבה קלינית ואתיקה, תקשורת בין־אישית, ובאופן כללי: מהווים דמויות חינוכיות למקצוענות והענקת טיפול איכותי.

– היסטוריית עריכה –

4.7 מדיניות מינוי סגל אקדמי

דרישה (4.7) – מדיניות מינוי סגל אקדמי

לבית הספר לרפואה כללי מדיניות ברורים בכל הקשור למינוי, חידוש מינוי, קידום, מתן קביעות ופיטורין של חברי סגל. בהליכי המינוי משתתפים חברי סגל, ראשי המחלקות הרלוונטיות והדיקן. עם מינויים, מקבלים חברי הסגל הגדרה ברורה של תנאי המינוי, תחומי האחריות, תחומי סמכות, ערוצי תקשורת עם בית הספר, זכויות, הטבות ותנאי שכר.

מענה:

מדיניות נהלי מינוי, חידוש מינוי, קידום, מתן קביעות ופיטורין של חברי סגל הפקולטה לרפואה מוגדרים בתקנות האקדמיות של הטכניון, במסמך קווים מנחים להערכת חברי סגל בטכניון, במסמך קווים מנחים למינוי חברי סגל בתי חולים ורפואה בקהילה. באתר המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מידע מפורט מאד בכל הנוגע להגדרות המינוי ותנאיו, אחריות וסמכות, זכויות, הטבות וכיוצא בזה. המידע מופיע גם במדריך לחברי סגל חדשים. זאת ועוד, מידי שנה מתקיים יום הכוון לחברי סגל חדשים בטכניון, בניהול המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, שם ניתנת לחברי הסגל הזדמנות להכיר את הטכניון ואת הנהלתו וללבן סוגיות בשיחות ובאופן בלתי אמצעי.

– היסטוריית עריכה –

4.8 חברי סגל: משוב והתפתחות מקצועית

דרישה (4.8) – חברי סגל: משוב והתפתחות מקצועית

חברי הסגל מקבלים משוב על איכות ההוראה שלהם. קיימות מסגרות שמזמנות לחברי סגל אפשרות להעצים מיומנויות ויכולות הוראה ומחקר.

מענה:

הפקולטה לרפואה מגדירה מטרות ויעדי למידה, מעמידה תשתיות הולמות, מפעילה כלים מתקדמים להערכת איכות ההוראה והלמידה, ומטפחת תרבות של הענקת וקבלת משוב ככלי משמעותי להתפתחות מקצועית של תלמידיה ומוריה כאחד. כל חבר סגל המלמד בפקולטה לרפואה מקבל משוב על הוראתו, בסיוע כלי הערכה שונים. מגוון כלי המשוב מותאם למבנה תכנית הלימודים (שנים פרה־קליניות ושנים קליניות) ולמטרות הלמידה. המשוב על הוראה בשנים הפרה־קליניות כפוף  לנהלי הטכניון, מנוהל ומבוצע על ידי המרכז לקידום הוראה בטכניון שמסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם ולהפוך את הלמידה ליעילה ומאתגרת. בשנים הקליניות מנוהל ומבוצע המשוב על ההוראה על ידי צוות ייעודי מקרב הסגל האקדמי והמנהלי (אשכול הערכת הוראה ולמידה) של הפקולטה.

הפקולטה לרפואה מקיימת סדנאות לקידום ההוראה ומפעילה תכנית פיתוח סגל הוראה קליני שמיועדות למומחים צעירים ולמתמחים בכירים. פיתוח הכישורים הפדגוגיים של חברי הסגל הפרה־קליני מנוהל על ידי המרכז לקידום הלמידה וההוראה ונתמך על ידי צוות אשכול הערכת למידה והערכת הוראה במחלקה להוראה וחינוך רפואי בפקולטה.

לפיתוח כלים וכישורי מחקר בקרב חברי סגל צעירים, פועלת הפקולטה במספר ערוצים: ליווי אישי על ידי חברי סגל מנוסים, שיחות מעקב אישיות עם דיקן הפקולטה, בדיקה שגרתית (על ידי הוועדה המכינה הפקולטית) של מעמדו המקצועי ויכולותיו הפדגוגיות של חבר הסגל. ערוצי תמיכה ופיתוח נוספים מנוהלים על ידי המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.

– היסטוריית עריכה –

4.9 אחריות לקביעת מדיניות תכנית החינוך

דרישה (4.9) – אחריות לקביעת מדיניות תכנית החינוך

מדיניות תכנית הלימודים בבית הספר לרפואה נקבעת על ידי ועדה בית ספרית ודיקן הפקולטה. הוועדה כוללת בדרך כלל ראשי מחלקות גדולות, אך הרכבה יכול להיות מותאם באופן אחר על מנת לאפשר לחברי סגל ראויים, מתאימים ומשפיעים להשתתף בתהליכי ניהול וקביעת מדיניות תכנית הלימודים בבית הספר. כלל חברי הסגל נפגשים מעת לעת במידה המאפשרת לכל אחד מהם לדון, לבסס ולהכיר את כללי המדיניות ויישומם בבית הספר לרפואה.

מענה:

מדיניות תכנית החינוך וההוראה נקבעת במוסדות הטכניון והפקולטה, תוך היענות לתקנות האקדמיות (פרק שביעי). מועצת הפקולטה לרפואה אחראית, במסגרת שנקבעה על ידי הסנט ובפיקוחו, לתוכן המקצועות הניתנים ביחידה, להכנה לאישור של תכניות הלימודים, להכנת מערך הלימודים בכל המקצועות הניתנים על ידי חברי הסגל, להיקף הכולל של הדרישות מהסטודנטים וחלוקתן בין המקצועות הנלמדים. כל הצעה לשינוי במדיניות תכנית הלימודים, הן ברמת המקצוע היחיד והן במבנה הקוריקולום, מובאת לדיון ואישור המחלקה להוראה וחינוךוהדיקן, ומוצגת למועצת הפקולטה. אישור סופי להפעלת מדיניות תכנית לימודים ניתן ע״י סנט הטכניון לאחר הכנה בוועדות הפועלות מטעמו.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

חינוך מבוסס תוצאים (outcome based education): תיאוריה חינוכית המכוונת כל חלק של תוכן חינוכי למטרות מוגדרות היטב, ברות השגה וניתנות להערכה (״תוצאים״).

המחלקה להוראה וחינוך: עוסקת במכלול השאלות שנוגעות לחינוך והוראה בפקולטה לרפואה ומכינה נושאים קוריקולריים וחינוכיים לדיון ואישור במליאת מועצת הפקולטה. המחלקה כוללת שני אשכולות (תת־ועדות) ״קבע״ – אשכול תכניות לימוד ואשכול הערכת הוראה למידה. בראש המחלקה עומד סגן דיקן להוראה.

כללי

דרישות התקן (כללי):

בחזקת בית הספר לרפואה סגל, משאבים כספיים, מבנים, ציוד, תשתיות בתחומי הקליניקה, ההוראה, המידע והטכנולוגיה, הנחוצים למימוש מטרותיו, זמינים ונגישים בכל אתרי החינוך, ההוראה והלימוד.

5.1 משאבים וסמכויות דיקן

דרישה (5.1) – משאבים וסמכויות דיקן

האוניברסיטה מקצה משאבים ומקנה סמכות לדיקן בית הספר לרפואה בהיקף שמאפשר למלא את חובותיו ולממש את אחריותו.

מענה:

סמכויותיו ואחריותו של דיקן הפקולטה לרפואה של הטכניון מוגדרים בתקנות האקדמיות (סימן כד׳). בידיו מתרכזת האחריות הכוללת לחיי הפקולטה. עליו להבטיח את פעולתה התקינה מבחינה אקדמית, תקציבית ומנהלית, ואת פיתוחה בהוראה, במחקר ובמנהל. לשם כך מוקצים מידי שנה משאבי אנוש ומשאבים כספיים המותאמים להיקף פעילות הפקולטה. הדיקן מנהל את משאבי האנוש והמשאבים הכספיים בסיוע סגל מנהלי שבראשו ראש מנהל.

– היסטוריית עריכה –

5.2 תשתיות ומשאבים לרשות התלמידים

דרישה (5.2) – תשתיות ומשאבים לרשות התלמידים

בית הספר לרפואה מספק לתלמידיו תשתיות ומשאבים כגון מרחב לימודים, חדרי הסבה ושירותי מזון, אם אלה אינם זמינים בקרבת בית הספר.

מענה:

תשתיות הפקולטה לרפואה בטכניון מספקות לסטודנטים סביבת למידה מיטבית ומאפשרת. במסגרת זו מספקת הפקולטה ספריית לימודים, מרחבי למידה מונגשים, תשתיות רשת ומחשוב מתאימות, וכן חנות נוחות וספרים, מזנון ומתקן אימון גופני המותאמים לסביבה אקדמית ולרווחת התלמיד. מידע לתלמיד הנוגע למגוון השירותים המוצעים על ידי הפקולטה זמין באתר אגודת הסטודנטים בטכניון.

– היסטוריית עריכה –

5.3 בטיחות ובטחון התלמידים

דרישה (5.3) – בטיחות ובטחון התלמידים

בית הספר לרפואה מפעיל מערכת לשמירה על ביטחונם ובטיחותם של השוהים בין כתליו, ועל נכסיו ונכסיהם.

מענה:

מערך הבטיחות והביטחון של הפקולטה לרפואה מתוכנן ומנוהל על ידי יחידת האבטחה של הטכניון ויחידת הבטיחות והגהות של הטכניון. שתי היחידות מקצות משאבים, כוח אדם ואמצעים, המותאמים לצרכי הפקולטה לרפואה ומפוקחים על ידי ראש מנהל הפקולטה.

– היסטוריית עריכה –

5.4 מבנים ושטחים במידה מתאימה

דרישה (5.4) – מבנים ושטחים במידה מתאימה

בית הספר לרפואה מתחזק מתקנים באיכות גבוהה ובכמות המתאימה לגודל ולהיקף התוכנית הלימודית, וכן לקהל התלמידים.

מענה:

עיקר פעילותה של הפקולטה לרפואה מתרכז בבניין ע״ש רפפורט בבת־גלים, סמוך לבית החולים רמב״ם. בנין רפפורט (כ־35000 מ״ר על מגרש בן 12 דונם) מכיל כתות לימוד, מעבדות הוראה ומעבדות מחקר, ספריה, בית־חיות, ציוד בין־מחלקתי, תשתיות אחזקה ומנהלה בכמות מספקת. לפקולטה לרפואה אחיזה בשטחים בקמפוס הראשי של הטכניון (בבנין גוטווירט ובבנין פישבך) שם מתקיימת פעילות מחקרית והוראתית בנפח מצומצם. לפקולטה לרפואה תכניות הרחבת משמעותיות של תשתיות מבנים בקמפוס בת־גלים (בנין ״רפפורט 2״ ושטחים ב״מגדל תשתיות״ רמב״ם). כמו־כן, מקצה הטכניון משאבים בתחזוקה שוטפת ונאותה של המבנים הקיימים. המתקנים מונגשים לנכים.

– היסטוריית עריכה –

5.5 משאבי הספרייה

דרישה (5.5) – משאבי הספרייה

ספריית בית הספר לרפואה מספקת ומתחזקת גישה למאגרי מידע וספרות רלוונטית בהיקף וטכנולוגיה מותאמים לתמיכה ביעדים הלימודיים והמחקריים. שירותי הספרייה מנוהלים על ידי צוות מקצועי המכיר את מערכות ומשאבי המידע הלאומיים והבינלאומיים, ומתאים את המערכות והמשאבים לצורכיהם המשתנים של תלמידי הרפואה, חברי הסגל ועמיתים אחרים של המוסד.

מענה:

ספריית הפקולטה הינה חלק ממערך ספריות הטכניון, מספקת גישה זמינה למאגרי מידע אלקטרוניים, ספרים וכתבי עת, עזרים חזותיים והשאלה בין־ספרייתית. שירותי הספרייה מנוהלים על ידי צוות מקצועי, הכולל מידענים וספרנים. מערך הספריות מספק גישה מרחוק למאגרי המידע לתלמידים, חברי הסגל ועמיתים אחרים של המוסד. תמיכת הספרייה בתלמידים נמשכת גם לאחר סיום לימודיהם, במהלך שנות ההתמחות ועבודתם כרופאים במרכזים הרפואיים המסונפים לפקולטה. כמו־כן פתוחה הספרייה למטרות למידה לקוראים אשר אינם משויכים לפקולטה. הספרייה הרפואית מציעה שירותי קידום מחקר והוראה, חיפוש ואיתור מידע, וסיוע בניהול מאגרי מחקר ופרופיל חוקר. הספרייה מסייעת ללשכת הדיקן בהכנת מידע ביבליומטרי של מועמדים למינוי וקידום אקדמי.

– היסטוריית עריכה –

5.6 משאבי הוראה ומידע קליני

דרישה (5.6) – משאבי הוראה ומידע קליני

כל בתי החולים והמרכזים הרפואיים המסונפים לבית הספר לרפואה ומשמשים כאתרים משמעותיים להתנסות הלימודית הקלינית, מחזיקים משאבי מידע ותשתית הוראה המתאימים לחינוך רפואי.

מענה:

בפקולטה לרפואה ובכל שדות ההוראה המסונפים אליה קיימים משאבי מידע והוראה המתאימים להתנסות לימודית קלינית. הפקולטה לרפואה מוודאת שתכנית הלימודים מתקיימת בסביבות אקדמיות וקליניות מקצועיות, המעניקות את התשתיות המלאות לרווחת והצלחת התלמיד.

התקציב הכולל אותו מקצה הטכניון מידי שנה לתמורה בגין הוראה קלינית מותאם מעת לעת למספר התלמידים בשנים הקליניות. התקציב שווה ערך לעלות שנתית של תקן מתמחה לכל שמונה תלמידים בשנים הקליניות (ד׳ עד ו׳). תקציב זה מחולק בין בתי החולים על־פי היקף ההוראה הקלינית וההוראה הפרונטלית בשנים הפרה־קליניות. בכל מקרה התמורה כפופה להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (מל״ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות״ת) בעניין הסדרים כספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל.

– היסטוריית עריכה –

5.7 מוכנות לשעת חירום

דרישה (5.7) – מוכנות לשעת חירום

לבית הספר לרפואה מדיניות לשמירה על בטיחות התלמידים והסגל בשעת חירום ואסון.

מענה:

לפקולטה לרפואה מדיניות והליכים לשעת חירום המפורסמים באתר הטכניון, וכן בתיק פקודת מבצע אבטחה יחידת האבטחה של הטכניון ובמשרד ראש המנהל של הפקולטה לרפואה. כמו כן, פועלת יחידת הבטיחות במגוון דרכים להנחלת הנהלים והגברת המוכנות, כולל סיורי בטיחות, הדרכות, ותדרוך לקראת אירועים.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

כללי

דרישות התקן (כללי):

בית הספר לרפואה מגדיר את היכולות הנדרשות להשגה על ידי תלמידי הרפואה באמצעות מטרות התכנית ללימודי רפואה. בית הספר יהא אחראי לתכנון מפורט וליישום מרכיביה של התכנית כדי שהתלמידים ישיגו יכולות ומטרות אלו. מטרות תכנית הלימודים תכלולנה תיאור הידע, המיומנויות, ההתנהגויות והגישות שתלמידי הרפואה צריכים להפגין כראיה להישגיהם בסיום התוכנית.

6.1 מטרות למידה

דרישה (6.1) – מטרות למידה

בית הספר לרפואה מגדיר את מטרות הלמידה שלו ומפיץ אותן בקרב חברי הסגל והתלמידים. תכנית הלימודים מספקת חינוך בעל בסיס רחב בעקרונות המדעיים החיוניים ללימודי הרפואה, ברפואת האדם, וכן בתחומי האתיקה, התרבות, ההתנהגות והכלכלה החברתית הרלוונטיים לרפואה.

מענה:

תכנית הלימודים בנויה לאור חזון הפקולטה לרפואה של הטכניון, ששמה לה כמטרה להכשיר רופאים הרותמים את מדעי הטבע, החברה והרוח לשמירת בריאות גופו ונפשו של האדם בבריאות ובחולי. התכנית כוללת בסיס ידע רחב, מדעי וטכנולוגי, התנהגותי ואתי ומורכבת מחשיפה לעשייה הרפואית ומקצועות הרפואה לאורך כל שנות ההכשרה. בכל שלב מבוצעים התאמה ועדכון של בסיס הידע ורמת המקצוענות הנדרשת. תכניות הלימודים המאושרות ומטרות הלמידה המנוסחות בפקולטה לרפואה בטכניון, מפורסמות לפני פתיחת השנה באתר קורסים הנגיש לתלמידים ולסגל ההוראה ובקטלוג הלימודים. שיטות ההוראה מתאימות למטרות שהוגדרו ומורכבות מלמידה עצמית, למידה בקבוצות, דיונים קליניים, סימולציות מצבים ודיוני אתיקה, התנסות פרטנית מונחית ולימודים פרונטליים המעודדים חשיבה ברמה גבוהה, פתרון בעיות מורכבות בתחום הנלמד ופיתוח מיומנויות הנמקה.

– היסטוריית עריכה –

6.2 הכשרה קלינית

דרישה (6.2) – הכשרה קלינית

בין הדרישות להשלמה מוצלחת של תכנית לימודי הרפואה שמור מקום מיוחד ללמידה בסבבים הקליניים ולצורות אחרות של הכשרה קלינית תוך הדגשת התנסות מעשית.

מענה:

במהלך ההכשרה בפקולטה לרפואה בטכניון, שמור מקום משמעותי במיוחד להתנסות קלינית מעשית בסבבים שנערכים בשדות ההוראה (בתי החולים או מרפאות קהילה) המסונפים לפקולטה. בדרך זו מעצים התלמיד את זהותו המקצועית והתפתחותו האישית. הלמידה נעשית בסביבת העבודה האותנטית בהנחיית איש סגל מנוסה בתחום הדעת ובהוראה. שיטות ההוראה בהכשרה הקלינית כוללות הרצאות, דיונים קליניים, סימולציות ומשחקי תפקידים. ההכשרה הקלינית מתחילה במסגרת לימודי תואר הבוגר במסגרת קובץ הקורסים של ׳שלישי קליני – להיות רופא׳ ובתום תואר הבוגר בלימודים הקליניים בכל ימות השבוע בשדות ההוראה. באופן זה נחשפים התלמידים בהדרגה לסביבה הקלינית המכשירה אותם למיומנויות השונות של עבודת הרופא. הנוכחות בכל ההתנסויות המעשיות ובלימודים העיוניים במסגרת הלימודים הקליניים הנה חובה.

– היסטוריית עריכה –

6.3 משך הלימודים

דרישה (6.3) – משך הלימודים

משך תכנית הלימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה (MD) הוא שש שנים ושנה נוספת של עבודה מעשית בסבבי התמחות. מוסדות הלימודים יכולים להציע תכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה (ועוד שנה אחת של סבבי התמחות) לתואר דוקטור ברפואה (MD), המותאמת לתלמידים עם תואר ראשון הכולל מסד עמוק במדעי הרפואה או החיים, או לחילופין תדרוש השלמות במסד זה לפני תחילת הלימודים.

מענה:

משך תכנית הלימודים בפקולטה לרפואה בטכניון הוא שש שנים ושנה נוספת של עבודה מעשית בסבבי התמחות. מהלך הלימודים כולל שלוש שנים ראשונות לקראת תואר בוגר במדעי הרפואה (BSc). כבר בשנים המוקדמות הללו (במקביל ללימודים העיוניים) נחשפים התלמידים לשדות ההוראה הקלינית ומתחילים בהכשרתם הקלינית. בשלוש השנים העוקבות הלימודים נערכים בשדות ההוראה הקלינית והמוקד שלהם הינו הכשרה מעשית. בשנה הרביעית מתקיימים קורסים המשלבים תכנים פרה־קליניים עם החלק המעשי והקליניקה. המשך הלימוד בשנה זו, ולאחריו בשנה החמישית ובמחצית השנה השישית מתבצע בקבוצות קטנות. מחצית השנה השישית מוקדשת לבחינות הגמר. במהלך הלימודים מגישים התלמידים עבודת גמר מחקרית – כחלק מהדרישות לקבלת תואר דוקטור ברפואה – וכתנאי לאישור היציאה לשנת העבודה המעשית. לאחר סיום שש שנות הלימוד, מבחני הסמכה, עבודת גמר ושנת העבודה המעשית, מקבלים התלמידים תואר דוקטור לרפואה (MD) מהפקולטה לרפואה בטכניון.

– היסטוריית עריכה –

6.4 לימוד עצמי ולמידה לאורך החיים

דרישה (6.4) – לימוד עצמי ולמידה לאורך החיים

חברי הסגל בבית הספר לרפואה מוודאים שתכנית הלימודים כוללת זמן מספיק להתנסויות בלימוד עצמי כדי שתלמידי הרפואה יפתחו מיומנויות למידה שתשמשנה אותם לכל אורך חייהם. מיומנויות אלה כוללות הערכה עצמית של צורכי הלמידה, זיהוי, מחקר וסינתזה של מידע רלוונטי באופן עצמאי, והערכת מידת האמינות של מקורות המידע.

מענה:

חברי הסגל בפקולטה לרפואה בטכניון מונחים לעודד למידה עצמית הכוללת מודעות התלמיד לשיטות הלמידה המתאימות לו, מודעות לחוזקות וחולשות שלו בתהליך הלמידה, פיתוח יכולת  להעריך את איכות ואמינות מקורות המידע. סגל ההוראה מודרך לעודד לשאול שאלות כדרך להקניית מכוונות עצמית ללמידה. כל זה כחלק מתפקיד סגל ההוראה להקנות מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה,  יכולת הנמקה, הערכה ועידוד לחיפוש פתרונות לבעיות מורכבות שעולות במהלך ההתנסות. בנוסף חברי הסגל מיישמים כלים שמאפשרים לתלמידים התבוננות עצמית על יכולותיהם ומיומנויותיהם בלימודיהם העיוניים והמעשיים. התלמידים נדרשים לכתיבה רפקלטיבית על התובנות, המחשבות והרגשות שלהם לגבי למידתם והתפתחותם המקצועית.

– היסטוריית עריכה –

6.5 מודעוּת למטרות הלימודיות

דרישה (6.5) – מודעוּת למטרות הלימודיות

חברי הסגל ועוזרי ההוראה בבית הספר לרפואה – הן בתחום מדעי הרפואה והן בתחום המדעים הקליניים – מכירים את המטרות הלימודיות של הקורסים או ההתנסויות הקליניות ומוכנים לתפקידם בתחום ההוראה וההערכה.

מענה:

בתכנית הלימודים בקורסים של הפקולטה לרפואה, כל מרצה מופקד על נושא פרטני, שם מוגדרות מטרות הלמידה והקריטריונים להערכת השגתן. תכנית הלימודים מבוססת תוצאים ומאלה נגזרות הדרכים למדידת השגתם. כל תכניות הלימודים מפורסמות לתלמידים ולסגל עד שבועיים לפני תחילת השנה באתר הקורסים. ניסוח כל אחת ממטרות הלמידה בתכנית הלימודים מבוצע באופן שיאפשר מדידה והערכה של השגתה. סגל הפקולטה מוכשר בסדנאות לקידום ההוראה ולקידום התפתחות אישית ומקצועית כמורה. חבר סגל חדש מחויב לעבור לפחות סדנת פיתוח סגל אחת מטעם המרכז לקידום הוראה בטכניון. בסדנאות אלה מודגש הצורך בניסוח מטרות למידה כחלק מההכנה לתפקיד חבר הסגל בהוראה ובהערכת הלמידה.

– היסטוריית עריכה –

6.6 התנסות קלינית מעשית

דרישה (6.6) – התנסות קלינית מעשית

ההוראה וההתנסות הקלינית המעשית במתן טיפול ייערכו הן בסביבת מרפאות החוץ והן בבתי החולים.

מענה:

ההתנסות הקלינית המעשית במהלך ההכשרה בפקולטה לרפואה בטכניון מתקיימת בכל שדות ההוראה הכוללים מרפאות קהילתיות, מרפאות חוץ ומחלקות בבתי החולים. בתכנית הלימודים מושם דגש על התנסות קלינית מעשית (ראה מענה ל[דרישה 6.2] ו[דרישה 6.7]). כל תלמיד עובר מבדק לבטיחות לפני כניסתו לשדות ההוראה והכשרה בנושא “הסכמה מדעת”. כל תלמיד מגיע לשדות ההוראה רק לאחר מילוי הדרישות למוכנות להתנסות בסביבה הקלינית. כל ההתנסויות עם מטופלים נעשות בנוכחות ובהנחיית איש סגל מיומן במקצוע ובהוראה. השיבוץ להתנסות מעשית מתבצעת ע”י מרכז ההוראה באותה מחלקה ובאחריותו הבלעדית.

– היסטוריית עריכה –

6.7 התנסויות קליניות

דרישה (6.7) – התנסויות קליניות

חברי הסגל של בית הספר לרפואה משתתפים בהליך שמגדיר את מטרות הלימודים הקליניים המעשיים ומבסס את אמות המידה והתנאים שבהם ישולבו סוגי המטופלים, אמתיים ומדומים כאחד. קיימת מערכת לניטור השגת יעדי הלימודים הקליניים המעשיים, בהתבסס על אמות מידה אלו, אשר מעריכה את השגת יעדי הלימוד במסגרת זו.

מענה:

מטרות הלמידה מבוססות תוצאים, מוגדרות ומנוסחות במסמכי תכניות הלימודים בפקולטה בכל תחום, כולל הלימודים הקליניים הכוללים התנסויות קליניות מעשיות. הדיונים על ניסוח המטרות של הלימודים הקליניים מתנהלים במחלקה להוראה וחינוך רפואי, בראשה עומד סגן דיקן להוראה. המטרות מכתיבות את כלי ההערכה. הקריטריונים לסוגי המטופלים (שחקנים, בובות או חולים אמתיים) נקבעים בהתאם למטרות הלמידה ובהתאם לאילוצי החוק. הפקולטה מקפידה על כך שהתלמידים נבחנים בשדה הוראה שונה משדה ההוראה שבו נערכה הלמידה שלהם, כך שההערכה מתבצעת ע״י חבר סגל שלא היה מעורב בהוראה ולא מכיר את התלמיד. הקריטריונים להערכת התלמיד בבחינה נקבעים במחוון הערכה שנקבע מראש ע״י החוג, אשר מוצג ומובהר לתלמידים ולמורים לפני תחילת ההוראה. יחידת הבחינות בפקולטה אחראית לניהול לוגיסטי של מערך הבחינות והפניית התלמידים לשדות ההוראה השונים. כל התלמידים נבחנים על אותם מקרים בכל המחלקות. יחידת הבחינות  מעבדת ומנתחת את הציונים ומספקת משוב לתלמידים ולבוחנים כולל נתונים לגבי טווח הציונים. תכני הבחינה נקבעים מראש ע״י ועדת בחינה הכוללת נציגים מכל שדות ההוראה. הוועדה מקבלת ייעוץ פדגוגי לגבי אופן בניית מקרים מיחידת הבחינות ו/או איש חינוך רפואי מיומן.

– היסטוריית עריכה –

6.8 קורסי בחירה

דרישה (6.8) – הקורסי בחירה

תכנית הלימודים תכלול קורסי בחירה שיתווספו לקורסי החובה, ויאפשרו לתלמידים לקנות ידע ולפתח יכולות בתחומי עניין אקדמיים אישיים.

מענה:

תכנית הלימודים לקראת תאר בוגר במדעי הרפואה כוללת קורסי בחירה, המתווספים לקורסי חובה, וזמינים לתלמיד בכל מהלך לימודיו לתואר זה. התלמידים מחויבים בתכנית הלימודים במספר נקודות בחירה פקולטיות ומספר נקודות בחירה חופשיות. נקודות בחירה פקולטיות מגדירות היקף קורסים מאושרים ע״י הפקולטה ועוסקים בתחום המתאים לתלמידיה. נקודות הבחירה החופשיות מאפשרות השתתפות בקורסים הפתוחים לכלל תלמידי הטכניון ומכוונים להרחבת ידע כללי. בשנים הקליניות, לתלמיד יש אפשרות לבחור בהתנסויות קליניות לפי העניין המקצועי האישי במסגרת סבבי בחירה (אלקטיבים) במחלקות של בתי חולים המסונפים לפקולטה בהתאם לרשימת קורסים מוגדרת המעודכנת בתכנית הלימודים. בנוסף, ניתנת לתלמיד האפשרות לבצע סבב בחירה חופשית במהלך השנים הקליניות. סבב זה יכול להיות בעל מיקוד רפואי, מחקרי או במסגרת מעורבות בקהילה, בארץ או בחו״ל. חבר סגל בפקולטה רשאי להציע קורס בחירה חדש הנובע מהיכרות ובירור צרכים המבוצע מעת לעת עם התלמידים, להעשרת ידע ועל מנת לאפשר חקר תחומי עניין אקדמיים אישים.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

חינוך מבוסס תוצאים (outcome based education): תיאוריה חינוכית המכוונת כל חלק של תוכן חינוכי למטרות מוגדרות היטב, ברות השגה וניתנות להערכה (״תוצאים״).

המחלקה להוראה וחינוך רפואי: עוסקת במכלול השאלות שנוגעות לחינוך והוראה בפקולטה לרפואה ומכינה נושאים קוריקולריים וחינוכיים לדיון ואישור במליאת מועצת הפקולטה. המחלקה כוללת שני אשכולות (תת־ועדות) ״קבע״ – אשכול תכניות לימוד ואשכול הערכת הוראה למידה. בראש המחלקה עומד סגן דיקן להוראה.

מקבץ הקורסים שלישי קליני – להיות רופא: הפקולטה לרפואה בטכניון מכירה בחשיבות ההתנסות הקלינית של התלמיד כבר משנת הלימודים הראשונה. התנסות זו מחברת את התלמיד מראשית לימודיו לשאלות משמעות ומקצוענות רפואית ומעניקה הקשר לנושאים עיוניים הנלמדים בכיתות. לשם כך מקדישה הפקולטה את ימי שלישי בשבוע להתנסות קלינית, אנושית וערכית במסגרת קבוצתית ואישית.

כללי

דרישות התקן (כללי):

סגל בית הספר מוודא שהיקף ועומק תכנית הלימודים יעניקו לתלמידי הרפואה מצע של ידע עדכני ומספיק לתחילת פרק ההתמחות ולמימוש ייעודם כרופאים.

7.1 מדע , מתודולוגיה ומחקר

דרישה (7.1) – מדע, מתודולוגיה ומחקר

סגל בית הספר מוודא שתכנית הלימודים כוללת הוראה של מתודולוגיה מדעית (ובכללם תרגילים, התנסות או הדגמות בהם יאספו התלמידים נתונים או ישתמשו במאגרי נתונים זמינים כדי לבחון ו/או לאמת השערות, וינתחו היבטים שונים של פנומנולוגיה ביו־רפואית), ועקרונות הבסיס והאתיקה של מחקר במדעי הרפואה (כולל הדרכים בהן מחקר מדעי מנוהל, מוערך, מוסבר למטופלים ומיושם בטיפול עצמו).

מענה:

חלק נכבד מתכנית הלימודים בפקולטה לרפואה של הטכניון מוקדש לחינוך מדעי, עיוני ומעשי. בין היתר מקנה התכנית, במהלך השנים הפרה־קליניות, תשתית מדעית מקיפה במתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביוכימיה, סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה, ביולוגיה תאית, גנטיקה, אימונולוגיה, פיזיולוגיה. זאת ועוד, תכנית הלימודים כוללת קורסים המוקדשים להקניית כלים הנדסיים לניתוח אותות פיזיולוגיים ורפואיים, תוך הדגשת היבטים מעשיים של איסוף, טיוב ועיבוד נתונים בסביבה דיגיטלית מתקדמת. הקורסים – רובם ככולם – כוללים שילוב של הרצאות, תרגולים ומעבדות. כל תלמידי הרפואה נדרשים להשלים, כחלק בלתי נפרד מהכשרתם, עבודת גמר במדעי הרפואה בתהליך שכולל חשיפה ומימוש של כל השלבים הטיפוסיים למחקר שעובר שיפוט מדעי (החל מניסוח הצעת מחקר, עבור דרך איסוף ועיבוד נתונים וכלה בהגשת דו״ח מדעי). הפקולטה מעודדת את תלמידי הרפואה להרחיב ולהעמיק השכלתם המדעית בתכניות לימוד משולבות; למשל תכנית רוטשילד טכניון למצוינים, מסלול משולב בהנדסה ביו־רפואית ורפואה, תכנית לימודים משולבת רפואה ומחקר לקראת תאר כפול (MD-PhD). היבטים הנוגעים לתקשורת מטפל־מטופל נלמדים ומתורגלים במסגרות ייעודיות כחלק ממערך הקורסים (ובכללם ׳שלישי קליני – להיות רופא׳).

– היסטוריית עריכה –

7.2 ריפוי, טכנולוגיה וצרכי החברה

דרישה (7.2) – ריפוי, טכנולוגיה וצרכי החברה

תכנית הלימודים כוללת תכנים והתנסויות הנוגעים לאופנים בהם התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בצרכים ודרישות החברה, משפיעים על הבנת מושג המחלה והריפוי.

מענה:

רבים מחברי סגל הפקולטה לרפואה נוטלים חלק, משפיעים, מושפעים ומעורים בשינויים גלובליים בידע, ביו־טכנולוגיה, צרכים ודרישות החברה, בישראל ובמדינות אחרות (מפותחות ומתפתחות). בהתאם, מעדכנת הפקולטה את מטרות הלמידה ואת היצע מקצועות הלימוד להעלאת המודעות של הלומדים לשינויים הללו ומקנה להם כלים להתמודדות עמם. הדבר נעשה, בין היתר, כחלק מחשיפתם ליישום טכנולוגיות מתקדמות בשדות ההוראה הקלינית, קורס יזמות, סדנאות טכנולוגיה, ׳האקתונים׳ ומסגרות חוץ־קוריקולריות אחרות. להיבטים החברתיים (מקומיים וגלובליים) והאתיים נחשפים התלמידים כחלק ממערך הקורסים והעבודה האישית והקבוצתית של ׳שלישי קליני – להיות רופא׳, בקורס אתיקה ובקורסי רשות ייעודיים.

– היסטוריית עריכה –

7.3 אתיקה, כבוד האדם, והיבטים התנהגותיים וסוציו־אקונומיים

דרישה (7.3) – אתיקה, כבוד האדם, והיבטים התנהגותיים וסוציו־אקונומיים

הלימודים כוללים תכנים והתנסויות קליניות הקשורים לאתיקה, לכבוד האדם, לנושאים התנהגותיים ולנושאים סוציו־אקונומיים.

מענה:

חלק ניכר מתכנית הלימודים מוקדש, לאורך כל שנות הלימוד בפקולטה לרפואה, לפיתוח רגישות התלמיד לכבודו של האחר בכלל והמטופל בפרט, לפיתוח אישיות התלמיד וזהותו המקצוענית והבנתו את עצמו ואת האחר ברמת הפרט והחברה, במסגרת הקורסים והעבודה האישית והקבוצתית של ׳שלישי קליני – להיות רופא׳ ובצורה עיונית בקורס חובה על אתיקה ומשפט ברפואה. הנושאים הללו מטופלים גם במסגרת מערך קורסים ויוזמות שמכוונים לעשייה קהילתית, מקומית וגלובלית, תוך שיתוף התלמידים בניהול הפעילויות. בסדנאות פיתוח הסגל מודגשים ההיבטים הללו כחלק בלתי נפרד מחינוך רפואי.

– היסטוריית עריכה –

7.4 מדעי הבסיס לרפואה

דרישה (7.4) – מדעי הבסיס לרפואה

הלימודים כוללים תכנים מתחום המדעים הביו־רפואיים, ההתנהגותיים והסוציו־אקונומיים, המסייעים לתלמידים ברכישת ידע, מושגים ושיטות עדכניות החיוניות לטיפול בבריאות הפרט והקהילה.

מענה:

[ראה מענה לדרישה 7.1] חלק נכבד מתכנית הלימודים ותכני הקורסים בפקולטה לרפואה של הטכניון מוקדש לחינוך מדעי, עיוני ומעשי. בין היתר מקנה התכנית לתלמידים, במהלך השנים הפרה־קליניות והקליניות, תשתית מדעית מקיפה בתחומי המדעים הביו־רפואיים, ההתנהגותיים והסוציו־אקונומיים. התכנים נלמדים תוך שימוש במגוון כלים פדגוגיים, בהרצאות, תרגולים ומעבדות, עבודה קבוצתית ואישית, התנסות חווייתית וטכנית.

– היסטוריית עריכה –

7.5 רפואת ראשונית (רפואת המשפחה)

דרישה (7.5) – רפואת ראשונית (רפואת המשפחה)

תכנית הלימודים של בית הספר תכלול הוראת רפואה ראשונית (רפואת המשפחה), תוך יישום מגוון הגישות התחומיות והרב־תחומיות הכרוכות בהענקת טיפול ראשוני.

מענה:

בפקולטה מוצעת לתלמידים תכנית לימודים מבוססת תוצאים ברפואת המשפחה. התכנית כוללת התייחסות לכל הגישות הביו־פסיכו־סוציאליות הקשורות במתן טיפול. במהלך שנות לימודם הקליניות, התלמידים מצוותים לרופאי משפחה בקהילה ופועלים עימם, תוך הדרכה אישית, כמעין ״סטאז׳רים״ למשך כארבעה שבועות. בנוסף, במסגרת הסבבים הקליניים בגריאטריה, פנימית, ילדים ונשים נחשפים התלמידים לרפואה ראשונית. בשנים הפרה־קליניות, במסגרת הקורס ׳שלישי קליני – להיות רופא׳ נחנכים מרבית התלמידים ע״י רופאי משפחה ורופאים ראשוניים במרפאות הקהילה. במסגרת הקורס הזה התלמידים נחשפים למרפאות קהילה מגוונות (למשל, מרפאות ילדים עם צרכים מיוחדים והוספיס בית).

– היסטוריית עריכה –

7.6 הוראת המקצועות הקליניים

דרישה (7.6) – הוראה המקצועות הקליניים

תכנית הלימודים כוללת תוכן והתנסויות קליניות הקשורים לכל אחת ממערכות הגוף; לכל שלב במחזור חיי האדם; להמשכיות הטיפול; לטיפול מניעתי, טיפול במחלות חמורות, כרוניות, טיפולים שיקומיים, טיפולים למצבי סוף חיים ורפואת משפחה. תכנית הלימודים תכין את התלמידים: (א׳) לזהות רווחה, גורמים חברתיים המשפיעים על הבריאות, והזדמנויות לשיפור הבריאות ולמניעת מחלות; (ב׳) לזהות ולפרש תסמינים וסימני מחלה; (ג׳) לפתח הנחת עבודה ותוכניות טיפול; (ד׳) לזהות את ההשפעה הרפואית הפוטנציאלית של גורמים התנהגותיים וסוציו־אקונומיים על מטופלים; (ה׳) לסייע למטופלים להתמודד עם נושאים בריאותיים הקשורים לכל מערכות האיברים בגוף.

מענה:

תכנית הלימודים כוללת הוראה נרחבת ומעמיקה של המסד המדעי והקליני של מערכות הגוף השונות, כשלעצמן וכחלק ממערך פיזיולוגי ופתולוגי אינטגרטיבי, בבריאות וחולי. תהליכים פיזיולוגיים ופתו־פיזיולוגיים נלמדים תוך הדגשת היבטים הקשורים לאיסוף ידע  על החולה, זיהוי ופרוש תסמינים וסימני מחלה, נתוני רקע (חברתי וסוציו־אקונומי), בדיקה גופנית, אבחנה מבדלת והליך קבלת החלטה מושכל לגבי אבחנות סבירות ותכניות טיפול אפשריות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן, תוך התייחסות להשפעה הפוטנציאלית של גורמים התנהגותיים וסוציו־אקונומיים על הטיפול.

– היסטוריית עריכה –

7.7 דימות רפואי, פתולוגיה קלינית וטיפול רב־תחומי

דרישה (7.7) – דימות רפואי, פתולוגיה קלינית וטיפול רב־תחומי

תכנית הלימודים מספקת אחיזה בגוף ידע מתחומים שתומכים בנושאים קליניים בסיסיים, כדוגמת דימות רפואי ופתולוגיה קלינית. התלמידים צוברים ידע בתחומי התוכן שמשלבים – במתן טיפול רפואי – מספר דיסציפלינות, כדוגמת רפואת חירום, טיפול בקשישים וטיפול בבעלי מוגבלויות.

מענה:

תכנית הלימודים ותכני הקורסים בפקולטה לרפואה מכשירים את התלמידים בנושאים תשתיתיים (למשל, דימות, פתולוגיה קלינית, רפואת חירום, גריאטריה), נושאים אשר ישימים במגוון של תחומי ידע קליני ייחודי יותר. דגש מושם על לימוד הנושאים התשתיתיים הללו כבר בפרקי הרפואה של שנת הלימוד השלישית, וביתר שאת בשנים המאוחרות יותר (ד׳ עד ו׳), במסגרת קורסים ייעודיים ובקורס האינטגרטיבי, וכחלק בלתי נפרד מהחינוך במחלקות בית החולים.

– היסטוריית עריכה –

7.8 סוגיות חברתיות

דרישה (7.8) – סוגיות חברתיות

בית הספר לרפואה מכין את תלמידיו לתפקידם כרופאים שמתמודדים עם השלכות רפואיות הנובעות מסוגיות ובעיות חברתיות נפוצות; למשל, כקובעי מדיניות ומובילי דעה באבחון, מניעה, דיווח נאות וטיפול במקרים של אלימות והתעללות. ובאופן כללי יותר, התלמידים מוכשרים להבנת גורמים חברתיים המשפיעים על בריאות הפרט והקהילה.

מענה:

הפקולטה מכינה את תלמידיה לתפקידם כאנשי רפואה קשובים להשלכות רפואיות של בעיות חברתיות נפוצות כגון אלימות במשפחה, התעללות, אוכלוסיות מוחלשות, צרכים מיוחדים ועוד. הכנת התלמידים כוללת קורסים התנסותיים לאורך שנות ההכשרה בהם נלמדים דרכי אבחון, מניעה, דיווח וטיפול נאות בבעיות חברתיות נפוצות. מדובר בקורסים מעשיים מבוססי התנסות. קובץ הקורסים ׳שלישי קליני – להיות רופא׳ בשנים הפרה־קליניות מרחיב תכנים מסוג זה, ובכללם תקשורת בין תרבותית, טיפול באוכלוסיות מיוחדות, למשל ילדים בעלי צרכים מיוחדים, קשישים, רפואת סוף־חיים, התמודדות וטיפול בהתמכרויות ורפואת בתי סוהר.

– היסטוריית עריכה –

7.9 אתיקה רפואית

דרישה (7.9) – אתיקה רפואית

תכנית הלימודים כוללת הוראה והקניית ערכים בתחום האתיקה הרפואית. בית הספר דורש מתלמידיו התנהגות אתית בעת טיפול בחולה, במגע עם משפחתו של החולה ועם אחרים המעורבים בטיפול.

מענה:

תכנית הלימודים כוללת הוראה והקניית ערכים בתחום האתיקה הרפואית.

הפקולטה דורשת מתלמידיה להפגין התנהגות אתית בעת טיפול בחולה, ובכלל זה במגע עם משפחתו של החולה ועם אחרים המעורבים בטיפול. המורים מקפידים להציב את המטופל ומשפחתו במרכז ומקפידים לדון בכך, דרך שגרה, עם תלמידיהם, תוך הצבעה על וניתוח של דילמות אתיות ומקצועית. התכנית כוללת קורסים כיתתיים והתנסויות במסגרות שונות, אישיות וקבוצתיות, לאורך כל שנות הלימוד.

– היסטוריית עריכה –

7.10 מיומנויות תקשורת

דרישה (7.10) – מיומנויות תקשורת

תכנית הלימודים כוללת הוראה ומנגנונים להערכת מיומנויות תקשורת בתחומי האחריות של הרופא, כולל תקשורת עם מטופלים, בני משפחה, עמיתים ומומחי בריאות אחרים.

מענה:

תכנית הלימודים כוללת הוראה ומנגנוני להערכת מיומנויות תקשורת בתחומי האחריות של הרופא, כולל תקשורת עם מטופלים, בני משפחה, עמיתים ומומחי בריאות אחרים. בתכנית הלימודים נידונים אופני תקשורת במסגרות שונות, בשנים הפרה־קליניות (מקבץ ׳שלישי קליני – להיות רופא׳) ובשנים הקליניות בקורסים ייעודיים ובמסגרות הוראה התנסותיות מגוונות.

– היסטוריית עריכה –

7.11 מיומנויות שיתוף פעולה בין־מקצועי

דרישה (7.11) – מיומנויות שיתוף פעולה בין־מקצועי

תכנית הלימודים כוללת הכשרת תלמידי הרפואה לפעולה בשיתוף עם צוותים רפואיים שונים, בהם מומחי בריאות מדיסציפלינות אחרות, בהענקת טיפול משולב. ההתנסויות, בהקשר זה,  משלבות רופאים ו/או תלמידים מתחומי מומחיות שונים.

מענה:

בתכנית הלימודים משולבות פעילויות התנסות תלמידים בתקשורת בין־מקצועית ועבודת צוות, במתקני סימולציה ובמסגרות קליניות ממש, תוך שילוב משחק תפקידים, שחקנים, אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות ומטופלים, לפי העניין.

– היסטוריית עריכה –

7.12 מיומנות תרבותית והטיות בטיפול הרפואי

דרישה (7.12) – מיומנות תרבותית והטיות בטיפול הרפואי

תכנית הלימודים מספקת לתלמידי הרפואה הזדמנויות לפתח רגישות, לזהות ולטפל בדעות קדומות הנוגעות למגדר ולתרבות, בין אם דעות קדומות שלהם עצמם או דעות קדומות אצל האחר.

מענה:

בפקולטה לרפואה מתקיימות פעילות מגוונת המכוונת לפיתוח רגישות תרבותית,  מודעות  עצמית ומיומנויות תקשורת בין־תרבותית. הפעילות מבוצעת בהנחיה אישית וקבוצתית, תוך הדגשת היבטים דתיים, תרבותיים, עדתיים וגיאוגרפיים. הפעילות מעודדת דיון בסוגיות של רגישות תרבותית. במסגרת הפעילויות הללו נערכים מפגשים עם חולים ומטופלים מרקע תרבותי וחברתי במגוון המאפשר לתלמיד לרכוש כישורים וליצור מודעות לשונות התרבותית־חברתית והשלכותיה.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

מקבץ הקורסים שלישי קליני – להיות רופא: הפקולטה לרפואה בטכניון מכירה בחשיבות ההתנסות הקלינית של התלמיד כבר משנת הלימודים הראשונה. התנסות זו מחברת את התלמיד מראשית לימודיו לשאלות משמעות ומקצוענות רפואית ומעניקה הקשר לנושאים עיוניים הנלמדים בכיתות. לשם כך מקדישה הפקולטה את ימי שלישי בשבוע להתנסות קלינית, אנושית וערכית במסגרת קבוצתית ואישית.

המחלקה להוראה וחינוך: עוסקת במכלול השאלות שנוגעות לחינוך והוראה בפקולטה לרפואה ומכינה נושאים קוריקולריים וחינוכיים לדיון ואישור במליאת מועצת הפקולטה. המחלקה כוללת שני אשכולות (תת־ועדות) ״קבע״ – אשכול תכניות לימוד ואשכול הערכת הוראה למידה. בראש המחלקה עומד סגן דיקן להוראה.

כללי

דרישות התקן (כללי):

סגל בית הספר לרפואה מוודא באמצעות הערכה ועדכון של תכנית הלימודים שהיקף ועומק ההכשרה שיוענקו לתלמידי הרפואה יתנו בידם מצע של ידע מספק ועדכני למימוש ייעודם כרופאים.

8.1 תכנון וניהול

דרישה (8.1) – תכנון וניהול

חברי הסגל אחראים לתכנון, יישום והערכת תכנית לימודים עקבית המשלבת לימודים עיוניים ומעשיים.

מענה:

להשגת תכנון, יישום והערכת תכנית לימודים פועלת המחלקה להוראה וחינוך רפואי באמצעות אשכול תכניות לימוד, המתכנס באופן שוטף לשם קיום דיון וקבלת החלטות בכל מגוון הנושאים הקשורים לתכניות הלימודים. בפורום רחב זה שותפים בעלי תפקידים שונים מסגל הפקולטה לרפואה ונציגי התלמידים. חברי האשכול אחראים להליכי בחינה והכנה של המלצות לשינויים בתכנית הלימודים, ליווי תהליך אישור שינויים ע״י מועצת הפקולטה וסנט הטכניון, ויישומם הלכה למעשה.

– היסטוריית עריכה –

8.2 תכנון וניהול

דרישה (8.2) – הערכת התכנית

בית הספר לרפואה אוסף ומשתמש במגוון של נתוני תוצאות, כולל נורמות סיום לימודים ברמה הלאומית, כדי להדגים באיזו מידה משיגים תלמידי הרפואה את מטרות תכנית הלימודים, וכדי לשפר את איכותה של תכנית הלימודים. נתונים אלה נאספים במהלך הרישום ללימודי הרפואה, לאחר השלמת הלימודים ובתחילת ההתמחות.

מענה:

המדדים החיצוניים המשמשים להערכת התכנית הינם נתוני הקבלה של התלמידים וציוני בחינות הגמר הארציות במקצועות הראשיים. בנוסף, מתקיימת בחינת גמר בע״פ בכל אחד ממקצועות הגמר הגדולים. הפקולטה לרפואה משווה את נתוני ההצלחה של התלמידים במהלך הלימודים העיוניים, ותפקודם במהלך הלימודים המעשיים, באמצעות הערכת הערות מילוליות וכמותיות שנרשמות על ידי מנהלי המחלקות.

– היסטוריית עריכה –

8.3 בחינת העומס על התלמיד

דרישה (8.3) – בחינת העומס על התלמיד

על הוועדה האחראית לתכנית הלימודים לבחון בקפידה את השפעת כמות העבודה הנדרשת על התלמידים וההלימה של העומס למכלול הדרישות מהם.

מענה:

אשכול תכניות לימודים בפקולטה לרפואה, האחראי על מהות והיקף הלימודים, בוחן את עומס ההוראה והדרישות מהתלמידים. חברי האשכול דנים בתכנית הלימודים תוך התחשבות בפריסת הקורסים בכל סמסטר ועומס המטלות. האשכול פועל בשיתוף עם נציגי התלמידים. בדיקת העומס נידונה באופן שוטף לכל אורך שנת הלימודים תוך הפניית קשב להערות התלמידים ונציגיהם.

– היסטוריית עריכה –

8.4 סקירת תכנית הלימודים, בחינה וניטור מחדש של תוכנה

דרישה (8.4) – סקירת תכנית הלימודים, בחינה וניטור מחדש של תוכנה

המטרות, התוכן והשיטות הפדגוגיות שמשמשות בהשגת היעדים הלימודיים בתוכנית הלימודים, וכן תכנית הלימודים כולה, נתונים להערכה תקופתית המאפשרת תיקון תכנים עודפים או חסרים.

מענה:

המחלקה להוראה וחינוך רפואי, באמצעות שני אשכולות קבע (אשכול תכניות לימודים ואשכול הערכה), מגדירה את הקורסים ומטרות הלמידה ואחראית לקיום הערכה שוטפת של תכני הלימוד והשיטות הפדגוגיות באופן תקופתי באמצעות משובים על כל פעילות לימודית. כל משוב מנותח בקפידה ע״י צוות מקצועי; תוצאות המשוב מועברות למורים ולחברי המחלקה להוראה וחינוך רפואי, אשר פועלים לשיפור מתמיד של איכות ההוראה והתאמתה למטרות תכנית הלימודים. בנוסף, המחלקה להוראה וחינוך רפואי קשובה לנציגי הכיתה – ״נאמני הוראה״ הממונים על איסוף ותכלול מידע הקשור לעומס, היקף, איכות הקורסים, תוך מטרה לשפר את סביבת הלמידה; ״נאמני הוראה״ מהווים מנגנון זיהוי בעיות בזמן אמת.

– היסטוריית עריכה –

8.5 יכולת השוואה

דרישה (8.5) – יכולת השוואה

בית הספר לרפואה מוודא שתכנית הלימודים כוללת התנסויות לימודיות ושיטות הערכה ברות השוואה בין אתרי ההוראה השונים של אותו קורס או אותו סבב התנסות קלינית. כך מבטיח בית הספר שכל תלמידי הרפואה עומדים באותם אתגרים ומשיגים את אותן מטרות לימודיות. קיום מספר גדול של שדות הוראה שבהם מתנהלת התכנית, או מרחק משמעותי ביניהם, דורש בקרה אקדמית ואדמיניסטרטיבית הדוקה יותר כדי להבטיח את איכות התכנית. בית הספר לרפואה יגדיר את שדות ההוראה וימנה את המורים חברי הסגל שפועלים בהם.

מענה:

תכנית הלימודים בבית הספר כוללת התנסויות לימוד ושיטות הערכה ברות השוואה בכלל שדות ההוראה הנכללים בסבבים הקליניים, וזאת על מנת להבטיח אחידות ועמידה במטרות הלימודים.  כדי לאפשר הערכה אפקטיבית, אחידה ולא מוטית, תהליכי הערכה בסיום סבבים קליניים מתבצעים באתרים שונים מאתרי הלימוד. הבחינה אחידה, על תכניה, מטרותיה ואמות המידה להצלחה, ומבוצעת על ידי חברי סגל בכירים ומנוסים. המטרות ואמות המידה להצלחה מפורסמים בתחילת כל סבב. ההערכות מנותחות ע״י צוות מקצועי לצורך הפקת ציונים ונתונים סטטיסטיים. בניתוח הנתונים מתקבלת השוואה של הישגי התלמידים בהתאמה למחלקות בהן למדו, כמו גם במחלקות בהן נבחנו. שיטת ההערכה מבוקרת דרך קבע על מנת להבטיח את איכותה והתאמתה לדרישות.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

המחלקה להוראה וחינוך: עוסקת במכלול השאלות שנוגעות לחינוך והוראה בפקולטה לרפואה ומכינה נושאים קוריקולריים וחינוכיים לדיון ואישור במליאת מועצת הפקולטה. המחלקה כוללת שני אשכולות (תת־ועדות) ״קבע״ – אשכול תכניות לימוד ואשכול הערכת הוראה למידה. בראש המחלקה עומד סגן דיקן להוראה.

מסמכים ישימים ונספחים

כללי

דרישות התקן (כללי):

תכנית הלימודים של בית הספר לרפואה כוללת הערכה התפתחותית והערכה מסכמת של תלמידי הרפואה. ההערכה, אשר מטרתה להבטיח את מקצוענותם של בוגרי בית הספר ואת בטיחותם של מטופליהם, מתבצעת באמצעות מערכת מקיפה, הוגנת ואחידה. בית הספר מוודא שכל המורים, המפקחים ו/או המעריכים יוכנו במידה מספקת לאחריות זו.

9.1 מערכת הערכה

דרישה (9.1) – מערכת הערכה

חברי הסגל בבית הספר לרפואה מוודאים שמערכת ההערכה של הישגי התלמידים כוללת מגוון אמות מידה בתחומי הידע, הכשירות ויכולת המימוש. מערכת ההערכה מיושמת באופן מערכתי ורצוף לאורך כל שנות הלימוד.

מענה:

ההערכות מתבצעות בהתאם למטרות למידה המוגדרות בתכנית הלימודים בכל אחד ואחד מהמקצועות, וכוללות מגוון רחב של אמות מידה – קוגניטיביות, מעשיות ורגשיות. המערכת מיושמת באופן רצוף ולכל אורך שנות הלימודים הפרה־קליניות והקליניות בפקולטה. ההערכה מתבצעת במספר אופנים: בחנים ובחינות בכתב, בחינות על־פה, עבודות בכתב, סיכומי מעבדה, סימולציות ממוחשבות, סימולציות של מצבים קליניים, והתרשמויות מילוליות־נרטיביות שנרשמות על ידי מדריכים אישיים וקבוצתיים לאחר התנסויות מקצועיות. אופני ההערכה מותאמים להקשר בו מתקיימת הפעילות החינוכית/הוראתית. איכות ההערכה ויישומה מבוקרים על־ידי צוות מקצועי ייעודי (אשכול הערכת הוראה והערכת למידה) תוך שימוש בשיטות ובאמצעים פדגוגיים וסטטיסטיים מתקדמים. חלק מבחינות הגמר במקצועות הרפואה מתבצע במתכונת ארצית ומפוקח על־ידי פורום דיקני רפואה בישראל.

– היסטוריית עריכה –

9.2 הגדרת הישגים נדרשים

דרישה (9.2) – הגדרת הישגים נדרשים

הוועדה המנהלת את תכנית הלימודים קובעת את סטנדרט ההישגים הנדרשים מתלמידי הרפואה.

מענה:

דרישות המעבר מוגדרות היטב ובאופן ממוקד, עבור כל קורס ועבור כל שלב בתכנית הלימודים. הדרישות נקבעות על־ידי אשכול תכנית הלימוד במחלקה להוראה וחינוך רפואי; חברי האשכול הינם מורים מנוסים במגוון תחומי הדעת הרלוונטיים ללימודי רפואה, ובין חבריו נמנים גם נציגי התלמידים. את דרישות המעבר לסיום לימודי רפואה קובע פורום דיקני רפואה בישראל. דרישות ותנאי מעבר כלליים רשומים בקטלוג הלימודיםובאורח מפורט יותר במסמכי תיאור קורס שמועברים לתלמידים בתחילת סמסטר.

– היסטוריית עריכה –

9.3 הערכה נרטיבית

דרישה (9.3) – הערכה נרטיבית

בית הספר מוודא כי – מעבר לדווח ציון – יתועדו תפקוד הסטודנט והישגיו הלא־קוגניטיביים בתיאור מילולי־נרטיבי, בכל סבב (חובה) קליני ובכל התנסות קלינית בה אופי המגע בין הסטודנט והמורה מאפשר זאת.

מענה:

שיטת ההערכה בפקולטה לרפואה כוללת תיאורים נרטיביים אודות הישגי הסטודנטים בכל סבבי ההתמחויות הקלינית ובקורסים והתנסויות רלוונטיים במהלך כל שנות הלימוד. הפקולטה מעודדת את האחראים על ההוראה לרשום הערכות באמצעות הערות מילוליות במהלך הסבבים הקליניים. ההערכות המילוליות־נרטיביות מתועדות בתיקו של התלמיד, תומכות בקבלת החלטה מושכלת במקרים גבוליים, מאפשרות הענקת פרסים ומלגות הצטיינות המבוססות על הישגים שאינם קוגניטיביים, כמו גם הפקת סיכומים ומכתבי תמיכה לבוגרים על פי העניין והצורך.

– היסטוריית עריכה –

9.4 ניטור תדירות ומועדי בחינות

דרישה (9.4) – ניטור תדירות ומועדי בחינות

ועדה מטעם בית הספר לרפואה מנטרת את תדירות הבחינות ואת לוחות הזמנים שלהן, ובעיקר במקרים שבהם הסטודנטים משתתפים בכמה קורסים בו זמנית.

מענה:

תדירות הבחינות ומועדן בשנים הפרה־קליניות נענים לנוהלי בית הספר ללימודי הסמכה של הטכניון; חריגות מנוהלים אלה דורשות אישור רשויות הטכניון. הפקולטה אוטונומית יותר בארגון לוח הבחינות בשנים הקליניות. כך או כך, תדירות הבחינות ומועדן מתוכננים על ידי מזכירות הוראה באופן שמונע התנגשויות בין הערכת סבבים קליניים וקורסים, ותוך התייחסות לאילוצים ולדרישות הפקולטה. לוח הבחינות נקבע ומתפרסם בתחילת כל סמסטר.

– היסטוריית עריכה –

9.5 הערכת מיומנויות קליניות, באורח בלתי אמצעי

דרישה (9.5) – הערכת מיומנויות קליניות, באורח בלתי אמצעי

בית הספר לרפואה מוודא קיומה של מערכת הערכה המבטיחה שסטודנטים יכולים להדגים, באורח בלתי אמצעי ותוך צפייה בהם, כי רכשו מיומנויות ליבה קליניות והתנהגויות שנדרשות להמשך הכשרתם.

מענה:

(נכתב ע״י ד״ר ר. נווה ופרופ׳ ש. מרום, בפברואר 2018)

המיומנויות הקליניות וההתנהגותיות הנדרשות מוגדרות במטרות הלמידה של קורסים וסבבים קליניים. המורים והמדריכים הקליניים עוקבים ובוחנים כל תלמיד באורח בלתי אמצעי, תצפית ליד מיטת החולה או בסימולציה עם שחקן המדמה מטופל, או מתקן מתאים (למשל בובת לימוד), במהלך הקורסים והסבבים הקליניים. מערכת ההערכה כוללת משוב ותיעוד התפתחותו האישית והמקצועית של התלמיד, תוך התייחסות לקריטריונים המוגדרים בדרישות הלמידה.

– היסטוריית עריכה –

9.6 ניטור מצבם האקדמי של תלמידים, טיפול בענייני משמעת והליכי ערעור

דרישה (9.6) – ניטור מצבם האקדמי של תלמידים, טיפול בענייני משמעת והליכי ערעור

בית הספר לרפואה מפרסם ומביא לידיעת מוריו ותלמידיו את כל הדרישות וההליכים הנוגעים להערכת התקדמות, לקבלת תעודת בוגר, לקבלת תאר דוקטור לרפואה, וכן לעניינים הנוגעים למשמעת הסטודנטים. בית הספר לרפואה מוודא קיומו של תהליך הוגן המאפשר ניטור פעולות שעלולות להשפיע לרעה על מצבו של הסטודנט; התהליך כולל התראה על הפעולה הצפויה מראש, גילוי ראיות עליהן מבוססת הפעולה, ומתן הזדמנות לתגובה מצד התלמיד.

מענה:

כל הדרישות להתקדמות במסלול הלימוד, מסמסטר לסמסטר ומשנת לימודים אחת לבאה אחריה, כמו גם הדרישות לקבלת תאר בוגר ולקבלת תאר דוקטור לרפואה, מופיעות בקטלוג הלימודיםשל הטכניון. שם מתוארים – בשקיפות מלאה – גם תהליכים הנוגעים לענייני מצב אקדמי לא־תקין ומשמעת, כולל האופן בו נידונים ומטופלים העניינים הללו ואפשרויות הערעור על סיכומם. זאת ועוד, נציב תלונות סטודנטים בטכניוןמהווה רשות עצמאית וניטראלית המטפלת בבעיות סטודנטים שלא באו על פתרונן בהליכים הרגילים. המעקב ותיעוד התקדמות התלמיד ומצבו, האקדמי והמשמעתי, נערך במזכירות ההוראה.

– היסטוריית עריכה –

9.7 הערכה בעִתָהּ

דרישה (9.7) – הערכה בעִתָהּ

ההנהגה האקדמית של בית הספר והאחראים על קורסים וסבבים קליניים מתכננים ומיישמים מערכת להערכת התקדמותו של כל תלמיד במהלך הקורס או הסבב. כל תלמיד מוערך בשלב מוקדם מספיק של כדי לאפשר לו זמן לשיפור ותיקון. כל ראשי הקורסים או ראשי המחלקות, או ממונים מטעמם, משמשים כיועצים מומחים להנהגה האקדמית של בית הספר, לקידום יכולותיהם של התלמידים ופועלם של מוריהם. ציונים סופיים נמסרים לתלמידים בתוך שישה שבועות מיום סיום קורס או סבב קליני.

מענה:

הפקולטה לרפואה מפעילה מערכת יעילה לבחינת תפקודו של התלמיד במהלך ובסיום קורס, התנסות או סבב קליני. המערכת מאפשרת להעניק משוב לתלמיד ולמוריו תוך כדי ובסיום הלמידה, תוך התייחסות למטרות הלמידה. כל תלמיד מוערך ומקבל משוב על מיומנותו הקלינית לפחות פעם אחת במהלך סבב, ובזמן סביר אשר מאפשר שיפור. מילוי דרישות לסיום סבב קליני מאושר על ידי המדריך הקליני או חבר סגל אחראי, תוך מתן אפשרות לתלמיד להביע את עמדתו ולתעדה. ציונים סופיים מתפרסמים על פי לוח זמנים קבוע ומוגדר ותוך פחות מששה שבועות ממועד סיום הסבב או הבחינה.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

המחלקה להוראה וחינוך: עוסקת במכלול השאלות שנוגעות לחינוך והוראה בפקולטה לרפואה ומכינה נושאים קוריקולריים וחינוכיים לדיון ואישור במליאת מועצת הפקולטה. המחלקה כוללת שני אשכולות (תת־ועדות) ״קבע״ – אשכול תכניות לימוד ואשכול הערכת הוראה למידה. בראש המחלקה עומד סגן דיקן להוראה.

בחינות הגמר במקצועות הרפואה:

פורום דיקני רפואה בישראל: גוף המורכב מחמשת הדקנים של הפקולטות לרפואה בישראל. אם כי מעמדו של הפורום אינו מוגדר מהבחינה הרגולטורית, דנים חבריו, מתאמים וקובעים נהלים בנושאים אקדמיים הנוגעים ללימודי רפואה בישראל, מרכזים את הטיפול בבחינות גמר ארציות, בועדת סטאז׳, בדיונים אל מול המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ותקצוב, וכיוצא באלו. הפורום מוכר כבעל סמכות בשל העובדה כי חבריו נבחרים על פי נהלים ותקנות של חמש אוניברסיטאות המחקר בישראל.

כללי

דרישות התקן (כללי):

תכנית הלימודים של בית הספר לרפואה כוללת הערכה התפתחותית והערכה מסכמת של תלמידי הרפואה. בית הספר לרפואה קובע ומפרסם את תנאי הקבלה לתכנית לימודי הרפואה, ומשתמש במדיניות ובהליכים יעילים למיון, קבלה ורישום של תלמידי הרפואה.

מענה (כללי):

(נערך ע״י פרופ׳ ש. מרום, בפברואר 2018)

הפקולטה לרפואה בטכניון מפרסמת מידי שנה מידע ופרטים הנוגעים לתנאי הקבלה לתכנית. המידע והפרטים מתעדכנים על פי הצורך.

– היסטוריית עריכה –

10.1 קבלה

דרישה (10.1) – קבלה

בית ספר לרפואה  מפתח מדדים והליכים לבחירת סטודנטים, מפרסם ומנגיש אותם למועמדים פוטנציאליים. בית הספר לרפואה שואף לבחור תלמידים המפגינים אינטליגנציה, יושרה ומאפיינים אישיותיים ורגשיים המקובלים כהכרחיים לשם הכשרת התלמיד להיות רופא טוב.

מענה:

(נכתב ע״י גב׳ ג. סטולר וגב׳ א. נתיב־רונן; נערך ע״י פרופ׳ ש. מרום, בפברואר 2018)

הפקולטה לרפואה מפרסמת מדי שנה מעודכן למועמדי שנת הלימודים העוקבת. הידיעון מפרט מסלולי הרשמה וקבלה לרפואה. בעת הכנת הידיעון נבחנים מחדש התנאים, המדדים והדרישות מידי שנה, מתעדכנים לפי הצורך והעניין, מפורסמים באינטרנט וזמינים לכל המועמדים באמצעות מרכז ייעוץ למועמדים של הטכניון. עם תום תקופת הרישום מחושב (לכל מועמד ומועמד) ערכו של מדד מיון ראשון על בסיס ציוני בגרות וציון פסיכומטרי. מדד מיון ראשון זה מהווה כלי לבחירת מועמדים שמופנים למערכת מיון ללימודי רפואה מיסודן של האוניברסיטאות בישראל. מערכות המיון ללימודי רפואה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון כישורי תקשורת בין־אישית, מודעות עצמית, בגרות והיכולת להתמודד עם מצבים שונים. המועמדים מוערכים על סמך התנהגותם, דעותיהם, עמדותיהם ותיאורי החוויות שהציגו. אין צורך להתכונן לימי ההערכה. עם זאת, מומלץ לבוא לימי ההערכה רעננים מבחינה פיזית ונפשית. ועדת קבלה של הפקולטה מחליטה את מי לקבל ללימודי הרפואה על סמך מדד המיון הראשוני וציון מבחן המיון הארצי. קיימים גם מסלולי הרשמה וקבלה המותאמים לבעלי רקע אקדמי חלקי או מלא.

– היסטוריית עריכה –

10.2 דרישות טכניות

דרישה (10.2) – דרישות טכניות

בית הספר לרפואה מנסח ומפרסם את הדרישות הטכניות – על פי הנחיות המחוקק – לקבלה, המשך וסיום לימודי רפואה.

מענה:

(נכתב ע״י גב׳ ג. סטולר וגב׳ א. נתיב־רונן; נערך ע״י פרופ׳ ש. מרום, בפברואר 2018)

הפקולטה לרפואה מגדירה את הדרישות הטכניות (אזרחות, הצהרת בריאות, תנאים אקדמיים וכיוצא באלו) לקבלה, המשך לימודים וסיומם. הללו מתפרסמים בידיעון למועמדים ובקטלוג הלימודים.

– היסטוריית עריכה –

10.3 סמכות ועדת הקבלה

דרישה (10.3) – סמכות ועדת הקבלה

האחריות הסופית לקבלת התלמידים לבית הספר לרפואה נמצאת בידי ועדת ממונה רשמית. הוועדה יכולה להיעזר באנשים או בקבוצות מחוץ לבית הספר לצורך הערכת המועמדים, אולם סגל הפקולטה הפועלים כחברי הוועדה הם בעלי הסמכות הקובעת. בחירה וקבלה של תלמידי רפואה יחידים לא מושפעים מגורמים פוליטיים או כלכליים משום סוג. כל הקריטריונים המשמשים לתהליך הבחירה והקבלה זמינים לציבור. תהליך הקבלה מאפשר העדפת תלמידים מסוימים על יסוד הישגיהם או עשייתם טרם הקבלה ללימודים.

מענה:

(נכתב ע״י פרופ׳ ש. מרום, בפברואר 2018)

דיקן הפקולטה לרפואה ממנה ועדת קבלה ללימודים ואת העומד בראשה. ועדת הקבלה מנהלת, דנה ומחליטה – במסגרת אילוצים המוכתבים על־ידי הנהלת הטכניון ודיקן הפקולטה – בכל הנוגע לזהות המועמדים אשר מתקבלים ללימודים. דיקן הפקולטה, לאחר שנועץ במדור קבלה ורישום ובמשנה הבכיר לנשיא הטכניון, מודיע מבעוד מועד ליו״ר וועדת הקבלה מהו מספר התלמידים שאפשר לקבל ללימודים בשנה העוקבת. כמו כן יודיע הדיקן ליו״ר הוועדה, מבעוד מועד, מה יהא המספר המרבי של מועמדים שיישלחו להערכה במרכז המיון הארצי. הוועדה והעומד בראשה עובדים בתאום הדוק עם, ומסתייעים במדור קבלה ורישום של הטכניון לדרוג המועמדים על בסיס קריטריונים מוגדרים מראש, זמינים ושקופים לציבור המתעניין באתר הטכניון או במענה אנושי מפי רכז ועדת הקבלה או מרכז רישום וקבלה בטכניון. הודעות בדבר זימונים, קבלה ודחייה יוצאות ממדור קבלה ורישום בטכניון.

– היסטוריית עריכה –

10.4 תוכן ומידע למועמדים

דרישה (10.4) – תוכן ומידע למועמדים

פרסומי בית הספר לרפואה ומדור רישום וקבלה מציגים באופן מאוזן ומדויק את הייעוד, המשימה והמטרות של תכנית הלימודים. הסילבוס או חומרי המידע המקבילים מתארים את כל הקורסים שמציע בית הספר, תיאור מלא של הדרישות לקראת תואר דוקטור לרפואה וכל התארים הקשורים, של לוח השנה האקדמית המעודכן ביותר הקיים עבור כל אחד ממסלולי הלימוד שמוצעים לתלמידים, תיאור תהליך הקבלה, ורשימת הקריטריונים המשמשים לבחירת התלמידים.

מענה:

פרסומי בית הספר לרפואה בטכניון זמינים באתר האינטרנט של הטכניון והן בחומר הפרסומי המחולק למתעניינים בימים הפתוחים הנערכים בטכניון. הפרסומים מתבססים על המידע המופיע בידיעון למועמדים ובקטלוג הלימודים וכוללים את תכנית הלימודים, פרסום היעדים, המטרות והדרישות של תכנית הלימודים, תהליך הקבלה והקריטריונים המשמשים אותו.

– היסטוריית עריכה –

10.5 לימוד בתכניות וקמפוסים נפרדים

דרישה (10.5) – לימוד בתכניות וקמפוסים נפרדים

בית ספר לרפואה המפעיל תכניות לימוד שונות בקמפוסים נפרדים מבחינה גיאוגרפית, מחזיק בסמכות העליונה בנוגע לבחירה ולקבלה של כלל תלמידי הרפואה, לכל התכניות. לתלמידים ניתנת הזדמנות, בגבולות הסביר, לעבור בין התכניות השונות. תלמידים הלומדים בקמפוס נפרד מבחינה גיאוגרפית מקבלים זכויות וגישה לכל השירותים שניתנים לתלמידים בקמפוס הראשי.

מענה:

הפקולטה לרפואה מפעילה תכנית לימודים אחת, שש־שנתית, המובילה לתאר דוקטור לרפואה. רוב רובה של התכנית מתקיים בקמפוס רפואה בבת־גלים. תחת תנאים מוגדרים היטב ניתן לשלב בתכנית הרפואה לימודים לקראת תאר נוסף, כמו למשל דוקטור למדעים, או תאר הנדסי או מדעי אחר, או לימוד במסגרת תכנית המצוינים על־שם רוטשילד. תלמידי השנה הראשונה ברפואה לומדים בקמפוס הטכניון בשכונת נווה שאנן בחיפה. התלמידים הלומדים בקמפוס בנווה שאנן, מקבלים את אותן זכויות וגישה לכלל השירותים האקדמיים והאחרים שניתנים לשאר תלמידי הקמפוס הראשי. הפקולטה לרפואה מאפשרת לתלמידי שנה א׳ – הלומדים בקמפוס הטכניון בנווה שאנן  – זכויות ושירותים אקדמיים ואחרים הדומים לאלו שזמינים בקמפוס רפואה בבת־גלים. בידי הפקולטה לרפואה הסמכות העליונה לבחור ולקבל תלמידים ללימודי רפואה, ללא קשר לשילובי המסלולים בהם בוחרים התלמידים, או הקמפוס בו הם לומדים.

– היסטוריית עריכה –

10.6 מעבר תלמידים בין פקולטות לרפואה בישראל

דרישה (10.6) – מעבר תלמידים בין פקולטות לרפואה בישראל

בשל הבדלים בתכניות לימודים בין בתי ספר לרפואה, אישור מעבר תלמידים בין פקולטות בישראל מבוססת על כך שהקורסים אותם למדו התלמידים בפקולטה אותה הם מבקשים לעזוב מתאימים לתכנית בפקולטה אליה הם מבקשים להתקבל. לתלמידים שאושר להם מעבר לבית ספר אחר הישגים (הן בלימודים פרה־קליניים והן בקליניים) ברי השוואה לכיתה אליה הם מצטרפים בפקולטה הקולטת. לבית ספר לרפואה במשאבים מוסדיים המאפשרים מעבר תלמידים בין בתי ספר בישראל. התלמידים העוברים בין פקולטות לרפואה בישראל יכולים להתקבל לשנות הביניים של תכנית הלימודים, אך לא לשנה האחרונה בתכנית, מלבד בנסיבות חריגות.

מענה:

מועמדים מבתי ספר לרפואה (מסלול שש־שנתי) בישראל, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנים א׳ עד ה׳ של הפקולטה לרפואה בטכניון. המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית. המיון במקרה זה מבוסס על ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים. על המועמדים הללו להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון, וכי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה. הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר) וההחלטה לאיזו שנה לצרף את המועמד נקבעת על ידי ועדת הקבלה בהתאם למספר המקומות המתפנים בשנה הרלוונטית. לא יתאפשר מעבר של תלמידים עם הערת משמעת בתיק אישי. הדרישות והקריטריונים להגשת המועמדות מפורטים בידיעון למועמדים ובאתר האינטרנט של מרכז הרישום והקבלה בטכניון. קבלת סטודנטים מלימודי רפואה בחו״ל תלויה בפתיחת תכנית בכל שנה. במידה ונפתח מסלול בשנה אקדמית מסוימת, מופיעים פרטיו בידיעון של הטכניון.

– היסטוריית עריכה –

10.7 תלמידים אורחים

דרישה (10.7) – תלמידים אורחים

תלמידים אורחים מפקולטות לרפואה אחרות הלומדים בסבבי קליניים וקורסי בחירה בבית הספר לרפואה אמורים להפגין איכויות שוות ערך לתלמידים שאליהם הם מצטרפים. בית הספר  לרפואה מחזיק במשאבים המוסדיים המאפשרים תמיכה בתלמידים אלה, וזאת בלי לצמצם באופן משמעותי את המשאבים הזמינים לתלמידים שכבר נרשמו. תלמידים אורחים חייבים להירשם לבית הספר המארח למשך כל תקופת הביקור, וזאת כדי לעמוד בדרישות התיעוד הרפואי, חיסונים, ביטוח רפואי וחבות ביטוחית.

מענה:

קבלת תלמידי בתי ספר לרפואה אחרים, המבקשים להתארח וללמוד במסגרת הפקולטה לרפואה בטכניון לפרק זמן מוגבל, מתנהלת תוך בחינת מעמדו האקדמי של מוסד האם של המועמד, גיליון הציונים של הסטודנט באוניברסיטת האם והשוואתו לממוצע הטכניון. מתקבל מספר מוגבל של תלמידים אורחים בכל שנה, תוך הקפדה כי פרק השתלמותם אינו חופף זמני סבב של תלמידי הפקולטה של הטכניון במחלקה. ניהול חילופי תלמידים – רובו ככולו – ע״י אגודת הסטודנטים, במשרד אגודת הסטודנטים.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים

כללי

דרישות התקן (כללי):

בית הספר לרפואה מספק תמיכה אקדמית, שירותי תלמידים, ייעוץ לצורך קבלת סיוע כלכלי וייעוץ תעסוקתי לכל תלמידי הרפואה, בצורה שיוויונית, וזאת כדי לסייע להם להשיג את יעדיהם המקצועיים ואת מטרות תכנית הלימודים.

11.1 גישת התלמיד לגיליון הציונים

דרישה (11.1) – גישת התלמיד לגיליון הציונים

בית הספר לרפואה מכונן מדיניות והליכים המאפשרים לתלמיד הרפואה לסקור את גיליון הציונים שלו ולערער עליו, במידת הצורך. גיליונות הציונים הם חומר חסוי והרשות לצפות בהם נתונה אך ורק לחברי הסגל ולצוות האדמיניסטרטיבי הרלוונטיים, אלא אם כן שוחררו על ידי התלמיד, או בהתאם לחוקי המדינה הנוגעים לשמירה על סודיות בהקשר זה.

מענה:

בטכניון מופעלות מספר מערכות נתונים לאחסון וניהול גיליון ציונים. המערכות משמשות את הצוות המנהלי הרלוונטי והכניסה אליהן מוגבלת לזכאים בלבד. חברי סגל נושאי תפקידים בפקולטה, כגון יועצים וחברי ועדות יעוץ ומעקב, יכולים לפנות ולקבל מהצוות המנהלי גיליון ציונים של תלמיד. התלמיד עצמו יכול לצפות בגיליון הציונים שלו בתיאום עם מזכירות לימודי הסמכה ובאמצעות גישה אישית למערכת הנתונים. קיים תהליך ערעור מסודר בכל הנוגע לציון במבחן או בקורס.

– היסטוריית עריכה –

11.2 ייעוץ לתלמיד בתכנון קורסי בחירה במוסדות אקדמיים אחרים

דרישה (11.2) – ייעוץ לתלמיד בתכנון קורסי בחירה במוסדות אקדמיים אחרים

התלמידים רשאים לבחור קורסי בחירה במוסדות אחרים, בהיקף מוגבל. במשרד הדיקן מופעל מערך לבחינת בקשות תלמידים להשתתף בתכניות לימוד חוץ־אוניברסיטאיות, טרם אישורן, ולתיאום קבלת טופס הערכת התלמיד מהתוכנית המארחת לשם תיעוד.

מענה:

במהלך שנות הלימוד הקליניות רשאי התלמיד ללמוד במסגרת מעורבוּת בקהילה, או במוסדות אחרים בעלי אוריינטציה רפואית או מחקרית בארץ ובחו״ל. משך הלימוד לא יעלה על שבועיים. בדרך כלל מתקיימים הלימודים הללו במסגרות שיתוף פעולה בין־אוניברסיטאי, לעיתים קרובות כחלק מתכנית חילופי סטודנטים עם מוסדות שנבחרים בקפידה ומותאמים לצורכי הפקולטה.

– היסטוריית עריכה –

11.3 ייעוץ הנוגע להתפתחות מקצועית בכלל ובחירת מסלול התמחות בפרט

דרישה (11.3) – ייעוץ הנוגע להתפתחות מקצועית בכלל ובחירת מסלול התמחות בפרט

בית הספר לרפואה מציע לתלמידיו ייעוץ המסייע בידם להגיש מועמדות לתוכניות התמחות מתאימות.

מענה:

הפקולטה לרפואה אינה מפעילה ישות ייעודית לייעוץ הנוגע להתפתחות מקצועית ובחירת מסלול התמחות. הפקולטה רואה את ייעודה כמוסד מחנך בו יכולים כל תלמיד ובוגר למצוא אוזן קשבת ולקבל עצה טובה מכל חבר סגל אקדמי, רפואי או מנהלי עמו חש הוא בנוח, בבתי החולים ובמרפאות, במעבדות המחקר ובהנהלת הפקולטה, ובמפגשים בלתי אמצעיים במסגרות מגוונות, קבוצתיות ואישיות.

– היסטוריית עריכה –

11.4 סיוע כלכלי

דרישה (11.4) – סיוע כלכלי

בית הספר לרפואה מפיץ ברבים את כללי המדיניות שלו בנוגע לייעוץ לקבלת סיוע כלכלי. בית הספר מספק סיוע כלכלי לתלמידיו, במידת האפשר.

מענה:

כל ערוצי התמיכה הכספית וייעוץ לקבלת תמיכה כלכלית בטכניון מנוהלים על ידי דיקן הסטודנטים. מעת לעת מפיצה הפקולטה בקרב תלמידיה קולות קוראים לקרנות תמיכה ייעודיות, על פי הנחיות דיקן הסטודנטים. מעת לעת, ועל פי בקשת קרנות תמיכה ייעודיות, מסייעת הפקולטה באיתור, מיון ודירוג מועמדים בהקשר זה. מדיניות הסיוע מתוארת במדריך השימושי לסטודנט, באתר דיקן הסטודנטים ובאתר אגודת הסטודנטים.

– היסטוריית עריכה –

11.5 ייעוץ אישי

דרישה (11.5) – ייעוץ אישי

בית הספר לרפואה מקיים מערכת להענקת ייעוץ אישי לתלמידים, הכוללת תכניות לשיפור רווחתם האישית ולהקלה על הסתגלותם לדרישות הגופניות והרגשיות הכרוכות בלימודי הרפואה. לתלמידים זמינה גישה לייעוץ חסוי שניתן על ידי מומחים בתחום בריאות הנפש.

מענה:

הטכניון מעמיד לרשות תלמידיו שירות פסיכולוגי אישי וחסוי. כמו כן, עומד לרשות התלמידים מגוון שירותי יעוץ אישי הניתנים מחוץ ובתוך הפקולטה לרפואה: ליווי תלמידים מתחילים ע״י תלמידים מתקדמים (״מנטורינג״), מדריכים אישיים וקבוצתיים במסגרת מקבץ הפעילויות של ׳שלישי קליני׳ ו׳קפסולה׳, יועצים ומרכזים אקדמיים מנוסים, המיועדים כולם לשיפור רווחתם ולהקלה על הסתגלות הסטודנטים לדרישות לימודי הרפואה – נפשיות, אקדמיות ופיזיות.

– היסטוריית עריכה –

11.6 מדיניות והליכים הנוגעים לחשיפה לזיהומים ומפגעים סביבתיים

דרישה (11.6) – מדיניות והליכים הנוגעים לחשיפה לזיהומים ומפגעים סביבתיים

לבית הספר לרפואה מדיניות ונהלים העוסקים במקרים של חשיפת התלמידים לזיהומים ולמפגעים סביבתיים. הנהלים כוללים חינוך התלמידים ליישום שיטות מניעה, והסברים ברורים על השפעות אפשריות של זיהומים ו/או מחלות או מוגבלות בסביבה הטיפולית על התנהלות התלמידים הבעת פעילותם הלימודית.

מענה:

תלמידי הפקולטה לרפואה עוברים הדרכות בטיחות לפני כניסתם לפעילות במעבדה ובהתאמה לנוהלי המוסד. תלמיד מורשה להתחיל התנסות מעבדתית וקלינית רק לאחר שעמד בדרישות מבחן וביצע לומדת בטיחות של בית הספר. זאת ועוד, תלמידים העומדים לפני התנסות קלינית מתודרכים על ידי מוריהם ומדריכיהם בנושא סיכונים פוטנציאליים אליהם עלולים הם להיחשף, ויישום שיטות מניעה.

– היסטוריית עריכה –

11.7 הפרדת מטפל מהערכת תלמיד המצוי תחת טיפולו; שמירה על סודיות גיליונו הרפואי של תלמיד

דרישה (11.7) – הפרדת מטפל מהערכת תלמיד המצוי תחת טיפולו; שמירה על סודיות גיליונו הרפואי של תלמיד

רופאים ומטפלים שמספקים לתלמידי הרפואה שירותים רפואיים, ובהם ייעוץ פסיכיאטרי/פסיכולוגי, אינם מעורבים בהערכה או בקידום העניינים האקדמיים של התלמיד המקבל את אותם שירותים. בית הספר לרפואה מוודא שהתיעוד הרפואי של תלמידי הרפואה נשמר חסוי בהתאם לדרישות החוק הנוגעות לפרטיות, סודיות ונגישות.

מענה:

על חברי סגל ההוראה בפקולטה לרפואה מוטלת חובה להימנע מהתערבות כלשהי בהערכה ובקידום עניינו של תלמיד הנמצא תחת טיפולם הרפואי. הסגל המנהלי והאקדמי של הפקולטה לרפואה שומר על זכותם של תלמידיו לפרטיות בכל הנוגע לתיעוד רפואי.

– היסטוריית עריכה –

הגדרות ומושגים